7 Μαρτίου 2021

Breaking News

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014 ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

Αριθμ. 9727/204/14 (ΦΕΚ 928 Β/14-04-2014) : Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014 ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣΚαθορισμός της 1ης Μαΐου 2014 ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του A.N. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ¬γείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 22365/97/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδι¬οτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2014 ως ημέρα υποχρεω¬τικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα¬λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

 

Related posts