15 Ιουλίου 2024

ΚΥΑ, 34972 και 34988 περί οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, στα πλαίσια του κορωνοϊού.

ΚΥΑ, 34972 και 34988 περί οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, στα πλαίσια του κορωνοϊού.

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2361/03.06.2021, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), Αρ. 34972 και 34988, με τα εξής θέματα:

ΚΥΑ 34972: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει.

ΚΥΑ 34988: Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις ΚΥΑ σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

SOS – Φορολογικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) – Δηλώσεις

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts