19 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Μείωση ή αναστολή σύνταξης για όσους εργάζονται ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

Μείωση ή αναστολή σύνταξης για όσους εργάζονται ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

 της Χρύσας Σωτηράκη

Ανατροπές και πονοκέφαλο έχει δημιουργήσει ο Ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017.

 • Μειωμένες κατά ποσοστό 60% σε ακαθάριστες και επικουρικές συντάξεις:

Αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017.

Για τους άνω, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60%, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Φυσικά για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, σύμφωνα με την υποχρέωση που υφίσταται με  Ν. 4387/2016.

 • Αναστολή της σύνταξής ή των συντάξεών, κύριων και επικουρικών:

Προσοχή στην  περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

 • Τι υποχρεούνται να κάνουν οι συνταξιούχοι πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν:

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυταπασχολούνται υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται.

 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: Τι συνεπάγεται η παράλειψη της άνω δήλωσης για τους συνταξιούχους:

Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου

 • του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με τον Ν. 4387/2016, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του,
 • και επιβάρυνση αυτού του ποσού με ετήσιο επιτόκιο 4,56%,

Ο δε φορέας του Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.

Τα άνω έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (δημοσίευση Ν.4387/12-05-2016) και εντεύθεν.

Επίσης τα άνω έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.3833/2010:

 • για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.,
 • τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ.,
 • τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και
 • στο πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

Επίσης τα άνω έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4:

α. για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185),

β. για όσους δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) και των άρθρων 22 και 27 του Ν. 1813/1988 (Α΄243),

γ. για τους λογοτέχνες − καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3075/2002 (Α΄ 297),

δ. για όσους λαμβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς και

ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.δ. 168/2007.

 • Τι ισχύει για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του Ν. 4387/12-05-2016:

Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 • Τι ισχύει για συνταξιούχους που συμμετέχουν σε εταιρίες (δείτε τις παρακάτω περιπτώσεις):

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στην υποχρεωτική υπαγωγή ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017 εντάσσονται όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Ποιες, ενδεικτικά, είναι οι περιπτώσεις αυτές:

1) Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

2) Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α. Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή.

3) Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής.

4) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)

5) Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον

6) Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών

7) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων

8) Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Συνεπώς από τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα (σύμφωνα με τις άνω 8 περιπτώσεις) οι οποίες είναι υποχρεωτικώς υπακτέες στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017:

1) οφείλουν να το δηλώσουν  στον αρμόδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης από τους οποίους συνταξιοδοτούνται και

2) επίσης θα έχουν μείωση σε ποσοστό 60%, στις ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα, εκτός και αν η απασχόληση τους είναι προς φορείς της γενικής Κυβέρνησης, όπου τότε η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

3) Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης, θα ισχύσουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

 

 • Αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης

για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυταπασχολούνται μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο της ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής τους ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής τους για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν.4387/2016.

22.01.2017 / Xrisa Sotiraki – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr Team


Δείτε ακόμη….

Απόφαση: Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ

 


 

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Η ομάδα της LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις κοντά σας σε κάθε σας βήμα…

 • Πλήρη Λογιστική Φορολογική παρακολούθηση και Εργατικά
 • Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Σύγχρονο Management–Marketing–Branding 

{Εξειδίκευση και σε Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά θέματα για Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα οντότητες, όπως ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.}

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr

 

 

 

Related posts