18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Νέα Απόφαση για το καθορισμό επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων

Νέα Απόφαση για το καθορισμό επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων

παραγωγή μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντωνΣτη Νέα ΚΥΑ 6904/14 (ΦΕΚ 465 Β/25-2-2014) αναφέρεται ο καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011.

Ενδεικτικά σημεία Απόφασης:

Άρθρο 2
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

2.1. Πρωτογενής τομέας γεωργικών προϊόντων. Ενισχύονται επενδύσεις στην Πρωτογενή Παραγωγή που αφορούν:
Α) Τον τομέα Φυτικής Παραγωγής:
1. Εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1415/28732/06−03−2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 574/Β/13−03−2013).
2. Νέες – εναλλακτικές – καινοτόμες καλλιέργειες αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη, κ.λπ.), οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών.
Β) Τον τομέα Ζωικής Παραγωγής:
Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012).
Ενισχύονται οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις

Άρθρο 3
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3.1. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1, 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής δύναται να ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών (ανάλυση δαπανών)

Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
4.1. Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτησης υπαγωγής

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει και η ισχύς της υπ’ αριθ. 31054/12.07.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε σχετική ΚΥΑ 6904/14 (ΦΕΚ 465 Β/25-2-2014)

Related posts