17 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Νέο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Νέο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησηςΣύμφωνα με την Εγκύκλιο 23 του ΙΚΑ , το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, την αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών με δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών που δύναται να ανέλθει έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 23 / 27-02-2014 με Αριθμ. Πρωτ. Ε40/143

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης είναι οι ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ).

Δικαιούχοι: Η ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον
προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων (φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.

Επιβλέποντες φορείς: Οι φορείς οι όποιοι θα προσλάβουν, (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Ο.Α.Ε.Δ: Φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελούμενων, την κατάρτιση του πίνακα των ωφελούμενων, τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τον δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των
αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες Ομογενείς, Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958) και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., όπως επίσης τα κριτήρια επιλογής κατάταξης των ωφελούμενων και το σύστημα επιλογής τους.

Δείτε αναλυτικά την σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ. : 23 / 27-02-2014 με Αριθμ. Πρωτ. Ε40/143

Related posts