8 Δεκεμβρίου 2021

Ν. 4818/21: Ρυθμίσεις όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

Ν. 4818/21: Ρυθμίσεις όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 124 Τεύχος Α΄/18-7-2021, ο Νόμος 4818, ο οποίος περιέχει τις διατάξεις ΦΠΑ για παροχές και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και του οποίου ο αναλυτικός τίτλος (Θέμα), είναι το ακόλουθο:

Ν. 4818/21 (ΦΕΚ 124 Α/18-7-21): b Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις –β)  Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις – δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη τον Νόμο 4818 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

SOS – Φορολογικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) – Δηλώσεις

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts