20 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

ΟΑΕΕ: Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να δηλώσετε την έδρα επιχείρησης

ΟΑΕΕ: Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να δηλώσετε την έδρα επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού (άρθρο 3 – ενότητα Β΄ της Υ.Α Φ80000/7228/308/7.9.2006 – ΦΕΚ 1397/Β/2006), για την απόδειξη της ύπαρξης επαγγελματικής στέγης, των ασφαλιζομένων στον ΟΑΕΕ προσώπων κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους στα μητρώα των ασφαλισμένων υποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

ΟΑΕΕ: Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να δηλώσετε την έδρα επιχείρησης

▪ Μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 δωρεάν παραχώρησης χώρου.

▪ Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.

▪ Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία δηλώνεται τούτο.

Με την 39/2013 εγκύκλιο κοινοποιήθηκε η αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και διευκρινίστηκε μεταξύ των άλλων ότι α) τα μισθωτήρια συμβόλαια εφόσον το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δημόσια αρχή είναι διοικητικά έγγραφα και δεν απαιτείται η θεώρησή τους από τη Δ.Ο.Υ., γίνονται δε αποδεκτά επικυρωμένα αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο αυτών ή απλά αντίγραφα αυτών εφόσον συνοδεύονται από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, β) για τα θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης (μισθωτήρια συμβόλαια) αστικών ή γεωργικών ακινήτων γίνονται αποδεκτά αντίγραφα αυτών με τη συνυποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

2. Με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 (ΦΕΚ 32/14-1-2014) καθορίστηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, παραχώρησης χρήσης (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η οποία εφαρμόζεται από 14-1-2014 και ισχύει για μισθώσεις ή τροποποιήσεις μισθώσεων ακίνητης περιουσίας που συνάπτονται από 1-1-2014 και μετά ή έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.:

● Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ο κάθε εκμισθωτής υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Ίδια κατά τα ανωτέρω υποχρέωση έχουν οι υπόχρεοι στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος).

● Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να προσκομίσει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Ύστερα από την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, παραχώρησης χρήσης (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΠΟΛ, ως δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής:

● Για μισθωμένο ακίνητο: Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης. Αν πρόκειται για προφορική συμφωνία αρκεί η ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης.

Στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου ή απλό αντίγραφο αυτού που συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

● Για ιδιόκτητο ακίνητο: τίτλος ιδιοκτησίας.

● Για δωρεάν παραχώρηση χώρου: Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του χώρου.

● Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος): αντίγραφο συμφωνητικού της υπεκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης, εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Αν πρόκειται για προφορική συμφωνία αρκεί η ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της υπεκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης.

● Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, υποβάλλεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου και της ηλεκτρονικά εκτυπωμένης μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξης υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία δηλώνεται ότι η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη.

πηγή sknews.gr

Related posts