23 Ιουνίου 2024

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ψηφίστηκε από την Βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117 Α΄ (22-6-2016) με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και στοχεύει στην δημιουργία πολλών νέων επενδύσεων. Βάσει του προγραμματισμού που έχει γίνει και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου οι υπουργικές αποφάσεις για την επίσημη έναρξη του.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο υποβοήθησης επενδυτικών σχεδίων με καθεστώτα ενίσχυσης σε διάφορα επίπεδα. Επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Σκοπός

Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Με τον νέο Αναπτυξιακό, η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια (On going) όσο και εκ των υστέρων (ex post evaluation), που θα επιτρέψουν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να μην παρουσιαστούν ξανά παρόμοια προβλήματα με αυτά του παρελθόντος.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων:

• Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

• Γενική Επιχειρηματικότητα

• Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

• Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

• Συνέργειες και δικτυώσεις

• Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

• Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ¬ αλυσίδες αξίας

• Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Ποιους αφορά

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας. Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ: Κανονισμός Ε.Ε. αριθμ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης).

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters), στο ποσό των 250.000 ευρώ,

γ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011, στο ποσό 100.000 ευρώ.

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε: 5.000.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 10.000.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000 ευρώ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

Είδη ενίσχυσης

α. φορολογική απαλλαγή

β. επιχορήγηση

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. επιδότηση μισθολογικού κόστους

ε. χρηματοδοτικά εργαλεία

στ. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας για 12 έτη

ζ. ταχεία αδειοδότηση

η. δάνεια (καθεστώς 6)

θ. Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ενισχυόμενες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή clusters καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Ιδία συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

Ποσοστά επιχορήγησης

Ύψος ενίσχυσης

050916

Για επενδύσεις > 20 εκατ. €, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, το ισχύον ποσοστό είναι αυτό των Μεγάλων.

Μικρή επιχείρηση = με λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.

Μεσαία επιχείρηση = με λιγότερους από 250 εργαζομένους και με κύκλο εργασιών έως τα 50 εκατ. € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού έως 43 εκατ.€.

[edit 10 Sept.] Όπως αναφέρθηκε στη ΔΕΘ, τα ποσοστά ενίσχυσης – χρηματοδότησης, θα αυξηθούν στα πλαίσια έγκρισης του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΑ) από την Κομισιόν, φτάνοντας σε μέγιστη χρηματοδότηση στο 55% (από 45%) και κατ’αουσίαν, αυξανόμενη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τα δεδομένα του αρχικού πίνακα που βλέπετε πιο πάνω και για τις επενδύσεις από το 2017 και έπειτα.  [/end edit]

Προϋποθέσεις παροχής αυξημένων κινήτρων

Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια: Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες περιοχές και ευάλωτες νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) καθώς και νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς.

Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης: Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από: επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση, ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μ.ο. του κλάδου τους.

Υποβολή / Αξιολόγηση
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) στα διαστήματα που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις.

ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

Διαβάστε ολόκληρο το νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16, αμέσως παρακάτω:

 

Related posts