17 Ιουνίου 2024

Πέμπτη τροποποίηση στο Πρόγραμμα Επιδότησης Ενίσχυσης ΜΜΕ

Πέμπτη τροποποίηση στο Πρόγραμμα Επιδότησης Ενίσχυσης ΜΜΕ

Στις 5/7/2016 δημοσιεύτηκε η 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», όπως είναι ο πλήρης τίτλος του.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στα:

  1. Στο κεφάλαιο I.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, η Παράγραφος 1.α, σελ. 11:
    α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
    β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015. αναδιατυπώνεται ως εξής:

α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή
β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

  1. Διαγράφεται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, Κεφάλαιο I.1.6 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ», Παράγραφος 4.2. «Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού», η δεύτερη παράγραφος του σημείου 4.2.4, σελ. 23: «Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, καθώς και οι πρόσθετες επιχορηγούμενες ΕΜΕ θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 1390 και κωδικό ΚΕ04) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατεβάστε και αντικαταστήστε τον Οδηγό με τον νέο τροποποιημένο που θα βρείτε, εδώ.

Οι Εξωγωγές φαίνονται «Γολγοθάς» αλλά δεν είναι.
Μάθετε πως, παρακολουθώντας τα δύο εξειδικευμένα σεμινάρια της Ευεπιχειρείν

Related posts