18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Ποιες παραβάσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων θα τιμωρούνται με βαριά πρόστιμα

Ποιες παραβάσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων θα τιμωρούνται με βαριά πρόστιμα

παραβάσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμωνΜε την νέα απόφαση το Υπουργείο Ανάπτυξης καθορίζει τις περιπτώσεις και τα πρόστιμα για τις σχετικές παραβάσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί:

αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο (50.000 €) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων.»

Συγκεκριμένα:

Αριθμ. Φ2-518/14 (ΦΕΚ 575 Β/07-03-2014) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. Φ2-1871/22.8.2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθη¬σης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) τροποποιείται ως εξής:

1. Διαγράφεται η λέξη «ελεγκτικές» από όλα τα σημεία του άρθρου 1.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων.»

3. Το εδάφιο §7 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«§7. Παραποίηση των δεδομένων των προηγούμενων υποπαραγράφων 3 έως και 6 και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.

25.000»

4. Το εδάφιο §9 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθί­σταται ως εξής:

«§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

50.000/ πρατήριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό»

5. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται νέο Άρθρο 3 ως εξής, το δε άρθρο 3 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης αναριθμείται σε άρθρο 4:

«Άρθρο 3

1. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν την παράβαση και συμπληρώνουν το σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα εν λόγω όργανα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης τη σχετική έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.

2. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για τις παραβάσεις του άρθρου 2 υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον Υπουργό».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετική απόφαση ΦΕΚΒ 575/07-3-14

 

Related posts