7 Μαρτίου 2021

Breaking News

Παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών από τις πάσης φύσεως καταβολές-πληρωμές-επιδοτήσεις-αποζημιώσεις-επιχορηγήσεις-δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από Δημόσιο

Παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών: Το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να βελτιώσει την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, ανακοίνωσε με την απόφαση του στις 28-04-2014 ότι πλέον οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλισμένων, υποχρεούνται εντός του 1ου 10ημερου εκάστου μηνός να διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων, μη ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων τους, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις οφειλής ή τις ειδικές διοικητικές πράξεις καταγραφής οφειλών που έχουν εκδοθεί.Παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών

Έτσι σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα θα έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, θα αποστέλλουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εντός 10ημερου θα ελέγχει μέσω διασταυρώσεων τα στοιχεία των δικαιούχων, τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και τα δικαιούμενα ποσά, που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω διάταξη αιτίες και προσδιορίζει ανά δικαιούχο τυχόν ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί από το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται, έναντι των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του. Το προϊόν της παρακράτησης δύναται να ανέρχεται μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα. Στις περιπτώσεις που η δικαιούμενη παροχή καταβάλλεται σε δόσεις, η παρακράτηση είναι δυνατόν να γίνεται σε αντίστοιχες δόσεις

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός 10ημερου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει  γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.

Το αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση ανά δικαιούχο, αφού έχει γίνει παρακράτηση των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών της ΔΙΑΣ).

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποστέλλει επίσης στο Σύστημα Πληρωμών της ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία παρακρατήθηκαν και τα οποία μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Προσοχή: Η ανωτέρω παρακράτηση δεν συνιστά ρύθμιση και ο ασφαλισμένος δεν απολαμβάνει δικαιώματα και παροχές που απορρέουν από το δικαίωμα της ρύθμισης

Συνεπώς (όπως ρητά προβλέπεται στην περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4254/2014)  η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα λειτουργεί εφεξής σχετικά με τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή αρμοδιότητες ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των περιγραφόμενων στη διάταξη αυτή φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, χωρίς δηλαδή να θίγεται η αμεσότητα της καταβολής.

ΘΕΜΑ της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας: Ενίσχυση διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

 

Related posts