23 Ιουνίου 2024

ΠΟΛ. 1016: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015)

ΠΟΛ. 1016: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ.111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄)περί οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄), όπως αυτές ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 59, 60, 61, 62, 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
7. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130Β΄/2013 και 372Β΄/2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Τις αποφάσεις ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (ΦΕΚ 635Β΄/2015) και ΠΟΛ 1091/9.4.2015 (ΦΕΚ 777Β΄/2015).
10. Την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1132/25.6.2015 (ΦΕΚ 1286 Β΄/2015).
11. Την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1033/28.1.2014 όπως ισχύει.
12. Την απόφαση Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/30.12.2015 (ΦΕΚ 2919 Β΄/2015).
13. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1120/25.4.2014 περί φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.
14. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1219/6.10.2014 περί φορολογικής μεταχείρισης παροχών σε είδος του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013.
15. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1042/26.1.2015 περίφορολογικής μεταχείρισης του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.
16. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1223/8.10.2015 περί χρόνου κτήσης του εισοδήματος.
17. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
18. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΠΟΛ. 1274/30.12.2015 ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τίτλο «Κωδικοποίηση Εισοδήματος Μισθωτής Εργασίας, Συντάξεων και Λοιπών Εισοδημάτων Πλην Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», συμπληρώνεται με δύο νέους κωδικούς 47 και 48 με την ακόλουθη περιγραφή ως προς το Είδος των Αποδοχών:

160216-2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts