23 Μαΐου 2024

ΠΟΛ. 1027/16: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου

ΠΟΛ. 1027/16: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1027 με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2016 στο ΦΕΚ 428 Β΄ (23.02.2016) και με θέμα:

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου»

Η ΠΟΛ. 1027 αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τη διάταξη του άρθρου 39 του Β.δ. 24−9/20−10−1958 (171 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41, 53, 54 του Ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των περ. 13,14, της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).

5. Την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1022/11−2−2016 (ΦΕΚ Β΄ 367), με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13,14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).»

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48/23−2−2005).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/26−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»

11. Τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015.

12. Την ανάγκη αντιμετώπισης των δυσχερειών που προκλήθηκαν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου 3% επί του ζύθου, ενόψει της πρώτης εφαρμογής, της με αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1022/11−2−2016 απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε από τη λήξη τους μέχρι και 29/2/2016 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και την προθεσμία καταβολής του φόρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου [άρθρο 39 του Β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ12 των περ. 13, 14 του αρθ. 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94),] και αφορούν το χρονικό διάστημα από 19 Αυγούστου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts