24 Μαΐου 2024

ΠΟΛ. 1054/16: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄ 612/08.03.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών

ΠΟΛ. 1054/16: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄ 612/08.03.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1054 με ημερομηνία 26.04.2016 και με θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄ 612/08.03.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών».

Σχετ. έγγρ.:

α) το Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 έγγραφό μας, οι ΠΟΛ1157/15.07.2015, η ΠΟΛ1171/03.08.2015, η ΠΟΛ1176/11.08.2015, ΠΟΛ 1018/3.02.2016, και το ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776ΕΞ21.12.2015 έγγραφό μας

β) το ΔΠΦΥ Β 1122141ΕΞ21.09.2015 έγγραφο της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

Η ΠΟΛ. 1054 αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Σας κοινοποιούμε την οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄612/08.03.2016) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014)

«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι με την έκδοση Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήμους και επί των εσόδων τους  από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών.
Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήμου ή της περιφέρειας και σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήμος ή η περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.

Στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η ως άνω 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄612/08.03.2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σχετική η ΠΟΛ 1157/2015 με την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής στις Δ.Ο.Υ. των προαναφερθεισών διατάξεων και το ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776ΕΞ21.12.2015 έγγραφο μας, με το οποίο κοινοποιήσαμε στις Δ.Ο.Υ. το με αρ. πρωτ. 40217/26.11.2015 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, δεν έχει προσδιοριστεί χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης του συμψηφισμού των υπαχθεισών στην Κ.Υ.Α οφειλών για το Δήμο Ερέτριας Ν. Ευβοίας.

Οι Δ/νσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών παρακαλούνται για τις δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.

Η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας για την έκδοση των σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι Δ.Ο.Υ. της χώρας ώστε, να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιωαν. Μπάκας

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ. 1054/16 αναλυτικά, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts