17 Ιουνίου 2024

ΠΟΛ. 1056/16: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του …

ΠΟΛ. 1056/16: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του …

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1056 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 26 Απριλίου 2016 και θέμα:

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις:» (ΦΕΚ 55 Α΄)».

Η ΠΟΛ. 1056 αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.» που δημοσιεύτηκε στις 5 Απριλίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 55 Α΄ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της περ. α της παραγράφου 1 ορίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αφορούν σε παραλαβή καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, κυλινδρισμού μέχρι 2000 κ.ε. που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 & EURO 6) και η φορολογητέα τους αξία είναι μικρότερη των 20.000 ευρώ.

Η κατά τα προηγούμενα φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
Σημειώνεται ότι το κριτήριο της φορολογητέας αξίας δεν υφίσταται για τα φορτηγά αυτοκίνητα της παραγράφου 2, όπου ισχύει το κριτήριο του μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2001, τα οποία θα έχουν αποσυρθεί μέχρι 20.05.2016 και έχουν καταβληθεί γι’ αυτά τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 4, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι 31.05.2016.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.4378/2016 αρχίζει από 5/4/2016, ημερομηνία δημοσίευσής στο ΦΕΚ.
Περαιτέρω, εξακολουθούν αναλογικά να ισχύουν τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1037/22.2.2011,ΠΟΛ1050/15.3.2011,ΠΟΛ1074/8-4-2011 και ΠΟΛ.1091/30-3-2012, αναφορικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αποσυρόμενων οχημάτων (να έχουν καταβληθεί για το έτος της απόσυρσης καθώς και οι τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών, διαδικασία οριστικής διαγραφής, χορήγηση βεβαίωσης κ.τ.λ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Related posts