17 Ιουνίου 2024

ΠΟΛ.1090/16: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015…

ΠΟΛ.1090/16: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015…

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1090 της ΓΓΔΕ με ημερομηνία 28/6/2016 στο ΦΕΚ 1950 Β΄ (30/6/2016) και με Θέμα:

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13»

Η ΠΟΛ. 1090 αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών».
 3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (Β΄2144), «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του Ν.4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (Α΄34) με τις οποίες παρέχεται εξουσι-οδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώ-σεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 7. Την ΠΟΛ.1044/7 Απριλίου 2016 απόφαση του Ανα-πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1083) με την οποία δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων μέχρι την 30η Ιουνίου 2016.
 8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
 1. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί-ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουλίου 2016.
 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί-ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δη-μοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουλίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ. 1090 από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

Τα Ε.Λ.Π. είναι ΕΔΩ. Προετοιμαστήκατε ή θα βγείτε εκτός αγοράς;;;

 

Related posts