31 Μαρτίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ.1105/18: Κοιν. διατάξεων του κεφαλαίου Β “Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις”, τμήμα ΙΒ του ν. 4512/18 “Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”

ΠΟΛ.1105/18: Κοιν. διατάξεων του κεφαλαίου Β “Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις”, τμήμα ΙΒ του ν. 4512/18 “Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ. 1105

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», τμήμα ΙΒ΄ του ν. 4512/2018 (Α΄5/17.1.2018) «Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις ως άνω διατάξεις, με τις οποίες επήλθαν σημαντικές αλλαγές ως προς την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο, αλλά και ως προς τον ορισμό του «μικτού κέρδους» της περ. ιβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 377 του κεφ. Β του κοινοποιούμενου νόμου:

Α. Οι νέες Επιχειρήσεις Καζίνο (ΕΚΑΖ) που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του αυτού νόμου, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεν υπέχουν υποχρέωση επιβολής του εισιτηρίου της περ. 9, της υποπαραγράφου Ε.7. της παρ. Ε., του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) για την είσοδο στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο.

Β. Επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με το άρθρο 369 του παρόντος νόμου παύουν να υπέχουν την υποχρέωση επιβολής του ως άνω εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου ημερολογιακού μήνα από τη χορήγηση σε αυτές από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.

Γ. Οι επιχειρήσεις καζίνο, στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, που έχουν υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στους ως άνω χώρους, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς την ΕΕΕΠ, να μην το επιβάλουν.

Στην περίπτωση αυτή, από της παύσεως επιβολής εισιτηρίου, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με το ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ποσό της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους που τυχόν υπολείπεται, συγκρινόμενο με το άθροισμα του ποσού της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και του εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου από τα εισιτήρια, του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα του έτους 2016. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα καθορισθούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραπάνω.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 8 του ιδίου άρθρου αντικαταστάθηκε η περ ιβ` του άρθρου 25 του ν. 4002/2011. Συγκεκριμένα, εξειδικεύτηκε ο ορισμός του μικτού κέρδους στις περιπτώσεις παιγνίων όπου οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games) και προσδιορίστηκε ότι ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission) που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 374 του κοινοποιούμενου νόμου επανακαθορίζεται το ύψος της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (ακαθάριστα έσοδα) των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ, με την εφαρμογή επιμέρους συντελεστών ανάλογα με το ύψος του μικτού κέρδους και σύμφωνα με τις επιμέρους προβλέψεις της διάταξης αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
 2. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ εκτός αρ. 4, 10 και 11
 3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
 4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ αρ. 1 και 4
 2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ αρ. 3 και 3.1

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
 3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.
 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Α.Δ.Ε.
 5. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
 6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

Related posts