22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

ΠΟΛ.1108/16: Κοιν/ση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετ. με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις …

ΠΟΛ.1108/16: Κοιν/ση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετ. με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις …

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1108 της ΓΓΔΕ με ημερομηνία 18/7/2016 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν.2860/2000 και ν.3614/2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994)»

Η ΠΟΛ. 1108/16 αναφέρει τα ακόλουθα:

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 93/2015 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

Α. Κατά πλειοψηφία, ότι οι ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονταν καθ’ όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν.2860/2000 και ν.3614/2007) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας, δεν διαφοροποιούνταν σε σχέση προς τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονταν με βάση τις διατάξεις του ν. 2685/1999 στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ ., κατά τη φύση και το σκοπό της χορήγησής τους, δηλαδή προς αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών που προκαλούνται από την μετακίνηση των υπαλλήλων και επομένως δεν αποτελούν εισόδημα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται, στο σύνολό τους, σε φόρο εισοδήματος.

Β. Ομοφώνως, ότι, σε κάθε περίπτωση, μετά την ισχύ των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσης υπ΄αρ.2/33481//0022/2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, οι χορηγούμενες ημερήσιες αποζημιώσεις στηρίζονται απευθείας στο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται επί τη βάσει του ν.2685/1999 όπως ισχύει πλέον, τροποποιούμενος από τον ν .3833/2010, και άρα, συντρεχουσών όλων των προϋποθέσεων που τίθενται στη διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, δεν φορολογούνται, στο σύνολο τους κατ’ ευθεία εφαρμογή της τελευταίας αυτής διάταξης.

Ακριβές Αντίγραφο
O Πρ/νος Αυτ/λους Τμ. Διοίκησης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη τη ΠΟΛ. 1108/16, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας βρίσκετε την υποσελίδα (tab) που αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης)

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

 

Related posts