8 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

ΠΟΛ. 1170: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/17 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»

ΠΟΛ. 1170: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/17 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»

Με την νεότερη πολυγραφημένη απόφαση της ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1170/23-08-2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3720Β/30-8-2018, δείτε αναλυτικά τι τροποποιείται στην ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σχετικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.

ΠΟΛ. 1170: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση ΠΟΛ. 1170 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που έχει να κάνει με τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις και αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) των άρθρων 21, 39, 39Α και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν,
δ) του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει,
ε) του Κ.Ε. .Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, στ) της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει,
ζ) των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175),
η) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/ 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ».
4. Την .ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31 -07-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
5. Την ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
6. Την ΠΟΛ. 1013/2014 (Β΄ 32) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης και φορολογικής μεταχείρισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στη χώρα έως σήμερα.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε ένα ακίνητο δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα».

2. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕμετά τη λέξη «έναρξης» προστίθενται οι λέξεις «λειτουργίας των εφαρμογών για την υποβολή».

3. Στο ένατο εδάφιο του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕοι λέξεις «της εφαρμογής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «λειτουργίας των εφαρμογών».

4. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.».

5. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο τύπος και το περιεχόμενο της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχει όπως το συνημμένο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.».

6. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 της ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», εγγράφονται στο ως άνω «Μητρώο» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018. Επιπλέον, υποβάλλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής.
Ειδικά για τα πρόσωπα που από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει μόνο να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.».

7. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1187/2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

• Δείτε το σχετικό ΦΕΚ 3720Β/30-8-2018 ΕΔΩ…

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ΕΔΩ…

• ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Related posts