23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Πρόγραμμα κατάρτισης / επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Πρόγραμμα κατάρτισης / επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Πρόγραμμα κατάρτισηςΠρόγραμμα κατάρτισης / επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων-αυτοαπασχολούμενων κατάρτισης / επανακατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες με προσωπικό έως 3 άτομα.

Η διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων είναι 40 ώρες και δίδεται επίδομα 5€ (μεικτά) ανά ώρα, σε κάθε καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση τους.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”

5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management) (Το τμήμα έχει κλείσει)

8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9. Οργανωτικές Ικανότητες

10. Ικανότητα επικοινωνίας

11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας, Σαλαμίνος 10, 8ος όροφος, είτε μέσω email στο info@sege.gr, είτε στο ΦΑΞ 2310 224475.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση την οποία θα βρείτε επισυναπτόμενη

2. Αστυνομική Ταυτότητα

3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας πρόσφατου Βιβλιαρίου Τραπέζης

4. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: Βεβαίωση Απασχόλησης Εργοδότη & Φωτοτυπία Ενσήμου ΙΚΑ

5. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ (με 0 προσωπικό): Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο (τελευταίου 3μήνου)

6. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ (με 1 έως 3 άτομα προσωπικό): Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο (τελευταίου 3μήνου) ΚΑΙ αντίγραφο ΑΠΔ (τελευταίου 3μήνου από την οποία να προκύπτει ο αριθμός εργαζομένων)

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε.

 

Επώνυμο:                                                     

Όνομα:                                                         

Τηλ.:                                                  

Κιν.:                                                   

Email:                                                                           

 

*Συμπληρώνεται από το “ΙΝΕΜΥ”

 

ΙΝΕΜΥ

Προς:        

   Θέμα: Δήλωση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης

* ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (1,2,3) ΜΕΧΡΙ 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

** Μπορείτε να ενημερωθείτε σε ποιες περιφέρειες (πόλεις) υλοποιούνται τα προγράμματα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα www.epanakatartisi.gr ή στις ιστοσελίδες των μελών της Ένωσης Φορέων.

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σημειώστε με σειρά προτεραιότητας

(1,2,3)

ΠΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

(υποχρεωτικά μία πόλη)

1

«Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης»

2

«Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία»

3

«Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων»

4

«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”»

5

«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων»

6

«Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση»

7

«Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)»

8

«Γενική Οικονομική Εκπαίδευση»

9

«Οργανωτικές Ικανότητες»

10

«Ικανότητα επικοινωνίας»

11

«Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας»

 

Τα προαναφερόμενα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

Ημερομηνία: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ (Υπογραφή)

 

 

Στοιχεία Προγράμματος Κατάρτισης

(συμπληρώνονται από φορέα)

Άξονες Προτεραιότητας

 

  Τίτλος Πράξης

 

  Υποέργο

 

  Τίτλος Προγράμματος

(αντικείμενο κατάρτισης)

 

  Κωδικός Προγράμματος

  Παράρτημα Υλοποίησης Τόπος Υλοποίησης

 

 

Προσωπικά στοιχεία καταρτιζόμενου/ης

Επώνυμο  

 

  Όνομα  

 

  Πατρώνυμο  
  Μητρώνυμο  
  Διεύθυνση

(οδός, αριθμός, Τ.Κ)

 

 

 

  Πόλη – Νομός  
  Τηλέφωνα  
  Fax  
  Κινητό  
  Ε-mail  
  Ημ/νία Γέννησης ……/……/…………. (υποχρεωτικά ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)
  Τόπος Γέννησης  
  Φύλο Άνδρας
 • o
  Γυναίκα
 • o
  ΑΔΤ

  ΑΦΜ (προσωπικό)  
  ΔΟΥ

  ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ

  ΑΜΚΑ

 

 

Κατανομή καταρτιζόμενου σύμφωνα με το καθεστώς του στην αγορά εργασίας

 

Αυτοαπασχολούμενος (χωρίς προσωπικό)

 

 

 • o

 

 

 

  Αυτοαπασχολούμενος (έως 3 άτομα προσωπικό)

 

 • o

 

  Εργαζόμενος
 • o
  Επωνυμία Επιχείρησης:

 

 
Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)    
Τηλ. Εργασίας

 
Αντικείμενο εργασιών επιχείρησης    
Ειδικότητα / Θέση    
Επαγγελματική εμπειρία σε έτη

 
 

 

Κατανομή καταρτιζόμενου κατά ηλικία

18-24 ετών
 • o
  25-54 ετών
 • o
  55-64 ετών
 • o
 

 

Κατανομή καταρτιζόμενου κατά ευάλωτη ομάδα

Άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ)
 • o
  Μετανάστης
 • o
  Άτομο με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ROMA)
 • o
  Άτομο με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (Έλληνες Μουσουλμάνοι)
 • o
  Άλλα Μειονεκτούντα Άτομα (Θύματα trafficking, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, πρώην χρήστες εξαρτισιογόνων ουσιών, αιτούντες άσυλο, άτομα μονογενεϊκών οικογενειών, πολύτεκνοι (3 και άνω παιδιά), θύματα οικογενειακής βίας, οροθετικοί, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας)
 • o
 

 

 

Κατανομή καταρτιζόμενου κατά εκπαιδευτικό επίπεδο

Πρωτοβάθμια ή Κατώτερη Εκπαίδευση (ISCED 1 & 2)

<Δημοτικό, Γυμνάσιο>

 • o

 

  Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ISCED 3)

<Ενιαίο Λύκειο, Πρώην Εξατάξιο, ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ>

 • o

 

  Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση μη Τριτοβάθμιου Επιπέδου (ISCED 4) <ΙΕΚ>
 • o

 

  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ISCED 5 & 6) <ΑΕΙ, ΤΕΙ>
 • o

 

  Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

 • o

 

 

Αίτηση Υποψηφίου/ας Καταρτιζόμενου /ης για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης

Έχοντας ενημερωθεί σχετικά με τους εκπαιδευτικούς όρους και κανονισμούς του προγράμματος κατάρτισης δηλώνω ότι τους αποδέχομαι και παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου  22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στο «έντυπο αίτησης – απογραφικό δελτίο καταρτιζόμενου» και δηλώνω ότι θα προσκομίσω σε περίπτωση επιλογής μου την πρώτη μέρα έναρξης του σεμιναρίου δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα αναγραφόμενα της αίτησης.

Επίσης δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των αναφερομένων στην αίτηση προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ενημερώθηκα τέλος ότι μέρος των προσωπικών μου στοιχείων που καταγράφονται στο παρόν έντυπο αποτελούν Δείκτες Παρακολούθησης Δια Βίου Μάθησης (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006, Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Περιεχόμενο Νέων Κανονισμών της ΕΕ που διέπουν την εφαρμογή των συγχρη/μενων πράξεων). Στο πλαίσιο αυτό θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από το φορέα κατάρτισης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την τήρηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων κατάρτισης και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς.  Υπό αυτή την προϋπόθεση δηλώνω ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή και δίνω την εξουσιοδότησή μου για την τήρησή τους.

 

Ο/Η  Αιτών/ούσα

Ημερομηνία Συμπλήρωσης: ……/……./……..

Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή

Related posts