9 Μαΐου 2021

Breaking News

Σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μετονομάσθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μετονομάσθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο υποδιευθύνσεις και 13 ΤμήματαΔιεύθυνση

Σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μετονομάσθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αντικατέστησε την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην Επιτροπή του άρθρου 70 του υπουργείου Οικονομικών, η οποία έως και τις 31 Ιουλίου 2013 ήταν αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών άνω των 300.000 ευρώ είχαν υπαχθεί προς «διοικητική επίλυση» 800 μεγάλες φορολογικές υποθέσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, οι εισπράξεις της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ανήλθαν στο 11μηνο στα 12,7 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι τόσο στην εν λόγω υπηρεσία όσο και στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α έχουν παραπεμφθεί από τις αρχές του 2013 υποθέσεις συνολικού ύψους καταλογισθέντων φόρων και προστίμων 1,184 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μετονομάζεται σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με επιχειρησιακό στόχο την επίλυση διαφορών σε «σύντομες προθεσμίες», κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, για την συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

Έτσι, στο εξής οι φορολογούμενοι, οι οποίοι αμφισβητούν τα πρόστιμα που τούς έχουν επιβληθεί για φοροδιαφυγή θα προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και όχι σε άλλες αρχές, όπως τα διοικητικά δικαστήρια, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά θα υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% του φόρου ή προστίμου.. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μπορεί να αναστείλει την εξαρχής πληρωμή του 50% των προστίμων (μετά από σχετικό αίτημα), εάν κρίνει ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών διαρθρώνεται σε δύο υποδιευθύνσεις και 13 Τμήματα, από τα οποία το ένα αυτοτελές, υπαγόμενο απευθείας στον προϊστάμενο διεύθυνσης. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατανέμονται μεταξύ των υποδιευθύνσεων και των τμημάτων της, ως εξής:

Η υποδιεύθυνση επανεξέτασης αναλαμβάνει την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, την μελέτη των υποθέσεων και αποφάσεων, την ανάλυση των παρατηρούμενων τάσεων, αλλά και τον έλεγχο της ποιότητας και της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών επανεξέτασης των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

Η υποδιεύθυνση νομικών θεμάτων αναλαμβάνει την υποστήριξη των τμημάτων της υποδιεύθυνσης επανεξέτασης επί θεμάτων νομικής φύσης και επί ερμηνευτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Ακόμη, αναλαμβάνει την αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων της διεύθυνσης, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

Η υποδιεύθυνση νομικών θεμάτων είναι ακόμη επιφορτισμένη με την επανεξέταση των ενεργειών της φορολογικής διοίκησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31/12/2013, σε εφαρμογή των διατάξεων για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, αλλά και την επανεξέταση, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα με βάση ειδική έκθεση ελέγχου, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων αναστολής εκτέλεσης των πράξεων αυτών.

 

www.bankingnews.gr

Related posts