3 Ιουλίου 2020

Breaking News

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Άλλα 1.081 Επιχειρηματικά Σχέδια εντάσσονται στη Δράση των Νεοφυών Επιχειρήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Άλλα 1.081 Επιχειρηματικά Σχέδια εντάσσονται στη Δράση των Νεοφυών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στις 21.03.2018 η Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων -Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Η συμπλήρωση αφορά σε χίλια ογδόντα ένα (1.081) επιχειρηματικά σχέδια, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης, δηλαδή και η αρχικά δημοσιευθείσα (από τον Ιαν. 2017), περιλαμβάνει δύο χιλιάδες εξακόσια επτά (2.607) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη, 10/05/2018, να υποβληθεί ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η προθεσμία έως την Πέμπτη, 10/05/2018 είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση. Σημείωση TaxCoach: Αυτό σημαίνει ότι όσοι από τους δυνητικούς δικαιούχους, υποβάλλουν σύντομα τα δικαιολογητικά, ίσως λάβουν σύντομα και την χρηματοδότηση, αφού η εξέταση των υποθέσεων θα γίνεται κατά προτεραιότητα.

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ, η οποία δείχνει και τους επιπλέον δυνητικούς δικαιούχους.

Σημείωση TaxCoach: Η διαδικασία όπως κατανοείτε, στην υλοποίηση της Δράσης, είναι εξαιρετικά αργή, όταν τα πρώτα αποτελέσματα δυνητικών δικαιούχων είχαν βγει τον Ιανουάριο του 2017 και συμπληρώθηκε με κάποιους επιπλέον δυνητικούς δικαιούχους τον… Μάρτιο του 2018. Είναι τόσο αργή που την καθιστά εν πολλοίς απαράδεκτη. Διότι τι προγραμματισμό μπορεί να κάνει κάποιος δυνητικός δικαιούχος και κατ’επέκταση ενδιαφερόμενος, όταν οι φορείς διαχείρισης της Δράσης, την διαχειρίζονται με τέτοια ‘ταχύτητα’;

Related posts