16 Απριλίου 2021

Breaking News

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τον Ιούνιο παρουσίασε πλεόνασμα €1,4 δισ.

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τον Ιούνιο παρουσίασε πλεόνασμα €1,4 δισ.

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τον Ιούνιο παρουσίασε πλεόνασμα €1,4 δισ., αυξημένο κατά 53% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013, κυρίως λόγω της ανόδου του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, καθώς και εκείνου των τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Βελτίωση σημείωσε επίσης, το ισοζύγιο εισοδημάτων. Οι ανωτέΤο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγώνρω εξελίξεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος. Πάντως, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα €1,2 δισ. έναντι €1,0 δισ. τον Ιούνιο του 2013.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά €208 εκατ. σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2013, λόγω της σημαντικής αύξησης των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων καθώς και τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των λοιπών αγαθών.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων σημείωσαν άνοδο κατά 17,4%, ενώ αυξήθηκε και η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά €394 εκατ. σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, αλλά και του ισοζυγίου μεταφορών.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 16,3% αντανακλώντας άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 13,7%. Παράλληλα, η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών αντανακλά τη βελτίωση του ισοζυγίου των αεροπορικών μεταφορών. Τέλος, το ισοζύγιο «λοιπών» υπηρεσιών σημείωσε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος τον Ιούνιο του 2013.

Το α΄ εξάμηνο του 2014 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ., κατά €1,3 δισ. μικρότερο από εκείνο του α΄ εξαμήνου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο εμπορικό έλλειμμα, η αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν αντιστάθμισαν τη μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές έμεινε σχεδόν στάσιμη. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €772 εκατ..

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €1,2 δισ. οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών αλλά και στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Όσον αφορά στις ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους, αυτές αυξήθηκαν κατά 13,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 15,6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά €396 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα €2,5 δισ., μεγαλύτερο κατά €456 εκατ. από ό,τι την ίδια περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την Ε.Ε.).

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων
Τον Ιούνιο του 2014 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε σημαντικό πλεόνασμα σε σχέση με έλλειμμα τον Ιούνιο του 2013. Το α΄ εξάμηνο του 2014 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε €1,8 δισ., έναντι €1,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα €4,3 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2014, κατά €1,2 δισ. μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, εμφάνισε τον Ιούνιο του 2014 πλεόνασμα €1,8 δισ., έναντι €887 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Το α΄ εξάμηνο του 2014 το εν λόγω ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα €726 εκατ., έναντι ελλείμματος €1,3 δισ. την ίδια περίοδο του 2013.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Τον Ιούνιο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν αύξηση (καθαρή εισροή) €55 εκατ.. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή €85,3 εκατ. λόγω της πώλησης μετοχών που κατείχε η τράπεζα Eυrobank στην Eurobank Properties, στην ξένη εταιρία επενδύσεων Wellington (ΗΠΑ). Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν αύξηση (καθαρή εκροή) κατά €40 εκατ. χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή €531 εκατ., η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε κυρίως από την αύξηση (εισροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Όσον αφορά τις ”λοιπές” επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εκροή €668 εκατ., η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και την μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Το α΄ εξάμηνο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους €936 εκατ., ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) ύψους €299 εκατ..

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή €4,6 δισ., κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των “λοιπών” επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους €5,1 δισ., η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και την καθαρή μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Στο τέλος Ιουνίου 2014 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε €5,0 δισ. έναντι €4,3 δισ. τον Ιούνιο του 2013.

 

Related posts