16 Ιουλίου 2020

Breaking News

Τροποποίηση διαδικασιών και προδιαγραφών για πρατήρια υγρών καυσίμων

Τροποποίηση διαδικασιών και προδιαγραφών για πρατήρια υγρών καυσίμων

πρατήρια υγρών καυσίμωνΑριθμ. Φ2-515/14 (ΦΕΚ 548 Β/05-03-2014) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2012 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων»

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο¬ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 185).

2. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 46).

4. Το Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι¬κτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013).

5. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ¬πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013).

6. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι¬οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως τροπο¬ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 7 του Ν. 3784/2009 «Ανα-θεώρηση του Ν. 703/77 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Με¬ταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημά¬των παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγρα¬φής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τρο-ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012) Υ.Α. του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι¬στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012) από¬φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Αντα¬γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εγκατάσταση Ολοκλη¬ρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012) απόφαση των Υπουρ¬γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), άρθρου 42 παρ. γ. όπου αναφέρεται η παρέλευση πέντε μηνών στην τοποθέτηση των ολοκλη¬ρωμένων συστημάτων εισροών εκροών.

10. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρω¬θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω¬νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/2013).

11. Την υπ’ αριθμ. 329/04-07-13 (ΦΕΚ 1655/Β/2013) από¬φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μι¬χαήλ Παπαδόπουλου» όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 1208/12-07-13 (Β΄ 1718).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με τίτλο «Διαδι¬κασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισρο-ών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλι¬σης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδο¬μένων», η ημερομηνία «… 31-03-2014 …» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «…27-08-2014…».

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του αυτού ως άνω άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για τις περιοχές της Ελληνικής Επικρά¬τειας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχα-ΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, γίνονται απο¬δεκτές οι υπάρχουσες, ως ανωτέρω, ογκομετρήσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι και 27-08-2014.»

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

 

Related posts