3 Ιουλίου 2020

Breaking News

Τρόπος πληρωμής των συναλλαγών από 01/01/2014 για Επαγγελματίες & Ιδιώτες

Τρόπος πληρωμής των συναλλαγών από 01/01/2014 για Επαγγελματίες & Ιδιώτες

Τι αλλαγές φέρνει το  άρθρο 23 περ. β’ του Ν.4172/2013 στον τρόπο πληρωμής των συναλλαγών:πληρωμής των συναλλαγών

ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ η «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».

Τι ισχύει πλέον από 01/01/2014 και μετά:

Κάθε είδους δαπάνη, σχετική με αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκπίπτει κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον η ολική ή τμηματική εξόφλησή της γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής

Όπου τραπεζικό μέσο πληρωμής προφανώς θεωρείται: εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή εξόφληση με τραπεζική επιταγή ή συναλλαγματική κ.λ.π. και

Όπου αξία δαπάνης θεωρείται: αξία συναλλαγής (καθαρή + ΦΠΑ) = συνολική αξία συναλλαγής/δαπάνης.

Συγκεκριμένα:

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Ποσό συναλλαγής

Κυρώσεις για ΜΗ εξόφληση με τραπεζικό μέσο πληρωμής

Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών

Έως 500€

Όχι κυρώσεις

Από 501€ έως 2.999,99€

Η συναλλαγή που ΔΕΝ εξοφλείται με τραπεζικό μέσο πληρωμής ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ

Από 3000€ και άνω

Η συναλλαγή που ΔΕΝ εξοφλείται με τραπεζικό μέσο πληρωμής ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ + Επιβολή Προστίμου των άρθρων 5 παρ. 1 και 2α του Ν.2523/199

 

Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματία & Ιδιώτη

Έως 1500€

Όχι κυρώσεις

Από 1500€ και άνω

Επιβολή Προστίμου  στον επαγγελματία βάσει του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997.

H oμάδα του taxcoach.gr

 

 

Related posts