28 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

ΥΠΕΚΑΚΑ, 76725/29-9-17: Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους

ΥΠΕΚΑΚΑ, 76725/29-9-17: Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους

Δημοσιεύτηκε το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Αρ.πρωτ.:76725/29-9-2017 και με Θέμα:

«Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους»

Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τηλ. Πληροφορίες: 2131500064-075-076-132-
150-152-154-156-159-172-174-212
Ταχ. ∆/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα
Τηλεοµοιοτυπία (ΦΑΞ) 2103251413

Αρ. πρωτ.:76725/29-9-2017

Αρ. ∆ιεκ/σης:16813

ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υπουργεία
(Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι
εκκαθαριστές των υπηρεσιών τους και
των εποπτευόµενων φορέων τους)
2.Την Βουλή των Ελλήνων

Σύµφωνα µε το άρθ. 36 παρ. 4 του Π∆ 422/1981: «Ο αποµακρυνθείς της υπηρεσίας µέτοχος, λαµβάνων ή µη το µέρισµα επαναδιοριζόµενος οφείλει να εξακουλουθήση την καταβολήν των κρατήσεων, είτε τυγχάνει εκ των υποχρεωτικώς είτε εκ των προαιρετικώς εγγεγραµµένων µετόχων, επί ποινή απωλείας των δικαιωµάτων του» και το άρθ. 44 παρ. 2 «Το µέρισµα διακόπτεται εν περιπτώσει επανόδου του µετόχου εις Υπηρεσίαν από της προηγούµενης ηµέρας καθ’ ην άρχεται µισθοδοτούµενος…..»

Οι ως άνω διατάξεις, ισχύουν και για τους συνταξιούχους που επαναδιοριζόµενοι λαµβάνουν σύνταξη και αποδοχές ενέργειας συγχρόνως.

Μετά από απόφαση του ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. που ελήφθη κατά την 31η /03.07.2017 Συνεδρίαση, για τους επαναδιοριζόµενους συνταξιούχους σε θέση µονίµου ή µη µονίµου τακτικού δηµοσίου πολιτικού υπαλλήλου (τακτικός εν στενή εννοία υπάλληλος, υπάλληλος επί θητεία, µετακλητός υπάλληλος κλπ.), οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη και αποδοχές ενέργειας συγχρόνως, υποχρεωτικά θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές κρατήσεις επί των αποδοχών τους από 1/7/2017 και µετά, εκτός αν αυτοί εξαιρούνται της συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. µε ειδικό νόµο ή διατάξεις. Μετά την λήξη της τελευταίας συµµετοχής ο νέος χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω θα συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στο µέρισµά τους, µε νέο υπολογισµό του µερίσµατος.

Συγχρόνως από την ίδια ηµεροµηνία (1/7/2017), διακόπτεται η καταβολή του µερίσµατος στους ανωτέρω και τα τυχόν καταβληθέντα µερίσµατα πρέπει να επιστραφούν ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο Μ.Τ.Π.Υ.

∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διορισµού συνταξιούχου ο οποίος µέχρι τον διορισµό του δεν υπήρξε µέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ. θα πρέπει να διενεργηθούν τόσο οι τακτικές κρατήσεις όσο και το δικαίωµα εγγραφής στο Ταµείο, εκτός αν αυτός εξαιρείται µε ειδικό νόµο ή διατάξεις.

Από 1/7/2017, η υποχρεωτική διενέργεια τακτικών κρατήσεων µετόχου, η διακοπή καταβολής του µερίσµατος και ο συνυπολογισµός του νέου χρόνου υπηρεσίας, ισχύουν και για τους ήδη κατά την 01/07/2017 υπηρετούντες συνταξιούχους οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως. Για το προγενέστερο διάστηµα, δηλαδή προ της 01/07/2017, τους δίδεται η δυνατότητα, αν το επιθυµούν, να υποβάλουν αίτηση για να προσµετρηθεί ως χρόνος συµµετοχής τους στο ΜΤΠΥ, ο χρόνος υπηρεσίας τους από την αρχική ηµεροµηνία επαναδιορισµού τους, καταβάλλοντας αναδροµικά τις τακτικές κρατήσεις (ή τυχόν διαφορές αυτών) για το χρονικό διάστηµα της υπηρεσίας τους προ της 01/07/2017. Παράλληλα δε, από την ίδια ηµεροµηνία, θα πρέπει να επιστραφούν τα τυχόν ληφθέντα µερίσµατα.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν συνταξιούχοι οι οποίοι λαµβάνουν και σύνταξη και αποδοχές ενέργειας συγχρόνως, να παρακρατήσουν από την µισθοδοσία τους αναδροµικά από 1/7/2017 τακτικές κρατήσεις µετόχου καθώς και τυχόν δικαίωµα εγγραφής στο Ταµείο.

Οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών παρακαλούνται επίσης να ενηµερώσουν εγγράφως το Ταµείο για όλες τις περιπτώσεις επαναδιορισµού, ώστε να γίνει άµεσα η διακοπή της καταβολής µερίσµατος προς αποφυγή συσσώρευσης οφειλών από αχρεωστήτως ληφθέντα ποσά.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Ασφαλισµένων
Μαρία Παπαγιάννη

 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Περιουσίας
Ζαφείριος Ορφανός

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:

  1. Γραφείο Προέδρου
  2. Προϊσταµένους ∆/νσεων και τµηµάτων Μ.Τ.Π.Υ.
  3. Υπαλλήλους Μ.Τ.Π.Υ.

Related posts