27 Μαΐου 2020

Breaking News

ΥΠΕΚΥ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης

ΥΠΕΚΥ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αριθ. Πρωτ.Φ80020/14013/Δ16.407 (06/04/2020), με Θέμα:

«Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης»

Η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ’αρίθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της απόφασης αυτής δίδεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής αφενός των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων ασφάλισης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 προς τον e-ΕΦΚΑ και αφετέρου των δόσεων ρύθμισης.

Στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, οι ανωτέρω αναφερόμενες παρατάσεις προθεσμιών μπορούν να έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης,  που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) σε υποκατάσταση του δημοσίου συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κ.α..

……………………………………….

Σημειώσεις και Επισημάνσεις επί του μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts