3 Ιουλίου 2020

Breaking News

ΥΠΟΙΚ, Απόφαση 57312 ΕΞ 2019 περί Αποζημιώσεων απολυμένων

ΥΠΟΙΚ, Απόφαση 57312 ΕΞ 2019 περί Αποζημιώσεων απολυμένων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 1984/30.5.2019), η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνεται το ποσοστό της αποζημίωσης από 50% σε 67% των εργαζομένων που απολύθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα που έκλεισαν πριν από το 2015 – όπως η Αγροτική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.α.

Υλοποιήθηκε έτσι το πρώτο σκέλος της δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για σταδιακή αποκατάσταση σε 3 δόσεις των αποζημιώσεων.

H Απόφαση 57312 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ  Β’ 1984/30.5.2019) αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

====================

Αριθμ. 57312 ΕΞ 2019

Τροποποίηση της 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40),

β. της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 103), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (Α΄ 180),

γ. της παρ. 3 του άρθρου 145α του ν.  4261/2014 (Α΄ 107), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 120 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87),

δ. της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37),

ε. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ζ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

2. Το γεγονός ότι για εκκαθαρίσεις που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015, οι δικαιούχοι των απαιτήσεων του άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα ικανοποιούνται προνομιακά από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα, με θέσπιση ανώτατου ορίου ανά δικαιούχο κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009.

3. Την 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ΄ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β΄ 2795), όπως τροποποιήθηκε με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/30.6.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1303).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο του διατακτικού της 41403/Β΄/1563/28.9.2012 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795), ως ακολούθως:

«Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α΄ του ν. 3746/2009, η προνομιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154γ του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) υπόκειται σε ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο που ορίζεται στο 67% επί της νόμιμης αποζημίωσης, τηρουμένου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/ 30.6.2015 απόφαση του ιδίου Υπουργού (Β΄ 1303).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Related posts