4 Ιουλίου 2020

Breaking News

ΥΠΟΙΚ: Εγκύκλιος για το νέο τύπο οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

ΥΠΟΙΚ: Εγκύκλιος για το νέο τύπο οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

νέο τύπο οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.ΑΤο ΥΠΟΙΚ με την νέα εγκύκλιο ενημερώνει με σχετικό υπόδειγμα του για το νέο τύπο οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α

Αριθ. ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 2014 (1) – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 550Β/5-03-2014

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο και το υπόδειγμα

ΦΕΚ 550 1

ΦΕΚ 550 2

ΦΕΚ 550 3

ΦΕΚ 550 4

Related posts