16 Ιουλίου 2020

Breaking News

ΥΠΟΙΚ: Νέες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

ΥΠΟΙΚ: Νέες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Νέες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγώνΤο ΥΠΟΙΚ παρέχει Νέες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με την ΠΟΛ 1069 της 4-03-14.

ΠΟΛ 1069

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ A΄ 287/31.12.2013) για την διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών»

Α. Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών

Β. Υποχρεώσεις της φορολογικής αρχής

Γ. ∆ιαδικασία εξέτασης αιτήµατος αναστολής

∆. Εξέταση Ενδικοφανούς Προσφυγής και έκδοση απόφασης

Ε. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων

ΣΤ. Μεταβατικώς, υποβολή στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών αιτηµάτων επανεξέτασης σε περιπτώσεις λήψης µέτρων διασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και διαβίβαση εκκρεµών αιτηµάτων

Ζ. Λοιπά θέµατα

Δείτε τη σχετική ΠΟΛ 1069/04-3-2014

Related posts