23 Μαΐου 2024

Υποχρέωση Μη Κερδοσκοπικών Φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο, δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών

Υποχρέωση Μη Κερδοσκοπικών Φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο, δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών

Σύμφωνα με την ΑΔΑ 79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο και στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως, υποχρεούνται να δημοσιεύουν απολογιστικά στοιχεία δαπανών στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο, εδώ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σημειώνουμε ότι το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων για τη δρομολόγηση των σχετικών προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή της διάταξης, καθώς δεν ήταν έτοιμο, έλαβε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής και ανάρτησης των στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 01.01.2015 έως 31.12.2015 έως την 30η.04.2016 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΣΔΑ/ΔΗΔ/Φ.40/473/05.01.2016 εγκύκλιός μας – ΑΔΑ: 6Μ1Λ465ΦΘΕ-ΑΨΑ με θέμα: «Aριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 39514/21.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2844-ΑΔΑ: Ω30Α465ΦΘΕ-Ε62) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

 

Δείτε ακόμη:

«ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.»

Related posts