18 Ιουνίου 2024

Υποχρεούμαι να δηλώνω τα μετρητά μου στο Τελωνείο κατά την είσοδο ή έξοδο μου από Ε.Ε.;

Υποχρεούμαι να δηλώνω τα μετρητά μου στο Τελωνείο κατά την είσοδο ή έξοδο μου από Ε.Ε.;

Υποχρεούμαι να δηλώνω τα μετρητά μου στο Τελωνείο κατά την είσοδο ή έξοδο μου από Ε.Ε.; του Δικηγόρου Ζησίμου Β. Θεολόγου 

Δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που εφαρμόζεται στην Ε.Ε., κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ε.Ε. και μεταφέρει μαζί του (χειραποσκευές ή αποσκευές ή στο μεταφορικό μέσο) ρευστά διαθέσιμα άνω του ποσού των 10.000 ευρώ, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στην τελωνειακή υπηρεσία.

Με την έννοια των «ρευστών διαθεσίμων» νοούνται όχι μόνο τα μετρητά (δηλ. χαρτονομίσματα και κέρματα) αλλά και επιταγές, συναλλαγματικές κλπ εξαιρουμένου του χρυσού, των πολύτιμων λίθων και μετάλλων. Ο κανονισμός αυτός υποχρεώνει το φυσικό πρόσωπο να υποβάλει δήλωση στην τελωνειακή υπηρεσία και μάλιστα η υποχρέωσή του αυτή δεν θεωρείται εκπληρώσιμη όταν η παρεχόμενη πληροφορία είναι ανακριβής ή ελλιπής.

Η υποχρέωση αυτή δεν εξαρτάται από τον αν τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι του ποσού ή όχι. Το ελληνικό δίκαιο μέσω του Τελωνειακού Κώδικα προβλέπει σχετική ρύθμιση όπου η παράλειψη υποβολής δήλωσης περί ρευστών διαθεσίμων συνεπάγεται την επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων.

Περαιτέρω, η τελωνειακή αρχή μπορεί να δεσμεύσει για χρονικό διάστημα 3 μηνών και το υπόλοιπο 75% του ποσού ή και παραπάνω δυνάμει εισαγγελικής εντολής.

Αυτά αφορούν την φυσική μεταφορά ρευστών διαθεσίμων από και προς την Ε.Ε. δηλαδή από τρίτο κράτος προς κράτος μέλος της Ε.Ε. και από κράτος μέλος της Ε.Ε. προς τρίτο κράτος.

Χαρακτηριστικά, αν κάποιο φυσικό πρόσωπο έρθει από Αίγυπτο (τρίτο κράτος) στην Ελλάδα (κράτος Ε.Ε.) με ποσό άνω των 10.000 ευρώ, προβλέπεται υποχρέωση δήλωσης στο ελληνικό τελωνείο.

 Η κατάσταση διαφοροποιείται σε περίπτωση μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων εντός της Ε.Ε. δηλαδή από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Εδώ τίθεται το θέμα αν το κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει υιοθετήσει την σχετική υποχρέωση.

Για παράδειγμα, αν κάποιο φυσικό πρόσωπο έρθει από Γερμανία, που έχει υιοθετήσει την υποχρέωση δήλωσης, στην Ελλάδα που δεν έχει προβεί σε υιοθέτηση αυτής της υποχρέωσης, δεν υποχρεούται να δηλώσει στο ελληνικό τελωνείο. Ενώ το αντίθετο, από την Ελλάδα στη Γερμανία, υπάρχει η σχετική υποχρέωση δήλωσης στο Γερμανικό τελωνείο.

Αξίζει να αναφερθούν οι χώρες της Ε.Ε. που δεν έχουν υιοθετήσει την σχετική υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων ήτοι: Ελλάδα, Τσεχία, Εσθονία, Φιλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία και Σλοβακία. Οι  χώρες που την έχουν υιοθετήσει είναι: Βέλγιο, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία Γερμανία, Ισπανία, Μάλτα και Πορτογαλία.

Σημείωση: Προσοχή στην περίπτωση της Ελλάδας να ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις των capital control.

Τι ισχύει στην περίπτωση μεταφοράς από χώρα Α (εκτός ΕΕ) σε χώρα Β (εκτός ΕΕ) μέσω ευρωπαϊκής χώρας (transit – ζώνη διεθνούς διέλευσης αερολιμένα);

Αναφερόμαστε στην υπόθεση C-17/16 του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) της 04.05.2017 δια υποβολής προδικαστικού ερωτήματος του Cour de Cassation/Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας που αποφάσισε ότι η υποχρέωση δήλωσης μετρητών άνω των ευρώ 10.000 εφαρμόζεται και στη ζώνη διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κράτους μέλους της Ε.Ε.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μεταφορά Δολαρίων ΗΠΑ από το Κοτονού (Δημοκρατία του Μπενίν- Αφρική) στην Βηρυτό (Λίβανος) μέσω Γαλλίας.

Σκοπός του κανονισμού αυτού, είναι η εν γένει αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Πρόκειται να υιοθέτηση παρόμοιας νομοθεσίας και άλλων χωρών π.χ. ΗΠΑ όπου το όριο δήλωσης είναι $ 10.000.

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και μπορεί να υπόκειται και σε πρόσφατες τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου.

Άρθρο του κ. Θεολόγου Β. Ζησίμου  (Δικηγόρος, LL.M) – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Z&P Legal, Αθήνα-Athens

Email: info@zplegal.gr  και Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 92 42 008Δείτε ακόμη…

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

12 πράγματα που κάνουν οι Αισιόδοξοι Άνθρωποι

Related posts