27 Ιανουαρίου 2022

Breaking News

ΥΠ.ΟΙΚ.: Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019

ΥΠ.ΟΙΚ.: Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019

Αριθμ. οικ. 81641 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 1804, 22.05.2019)

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019 την 24.05.2019.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).
  2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
  3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
  4. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  5. Την αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
  6. Την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης των συνταξιούχων του Δημοσίου με αυτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος θα καταβάλλει τις συντάξεις αρμοδιότητας του μηνός Ιουνίου 2019, την 24.05.2019.
  7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019 θα καταβληθούν, αντί της 30ης Μαΐου 2019, την 24η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

Related posts