24 Μαΐου 2024

Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους καταναλωτές

Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους καταναλωτές

Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα

Ιδιώτες αποκτούν πρόσβαση στη φθηνή λιγνιτική και υδροηλεκτρική ενέργεια της ΔΕΗ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς.

Κατατέθηκε η πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 30 Μαΐου, που αφορά στην πρόσβαση των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος στο λιγνίτη και το νερό μέσα από τις δημοπρασίες του 25% με 30% της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Τι σημαίνει αυτό, καθώς λόγω της ορολογίας, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από το ευρύ κοινό;  Οι ιδιωτικές εταιρίες που κατέχουν άδεια πώλησης ρεύματος θα μπορούν να αγοράζουν βάσει της τιμής αγοράς -η οποία θα καθοριστεί έπειτα από τον κοστολογικό έλεγχο της ΔΕΗ (ολοκληρώνεται σύντομα)- ενέργεια που παράγεται από τις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες και στη συνέχεια διαμορφώνοντας τα δικά τους τιμολόγια θα πουλάνε στους καταναλωτές ηλεκτρική ενέργεια.

Δηλαδή εμείς, το ευρύ καταναλωτικό κοινό, μπορεί να γνωρίζουμε στο ρεύμα μόνο και γενικά την ΔΕΗ αλλά η ΔΕΗ δεν είναι πλέον μία ενιαία εταιρία. Έχει «σπάσει» σε επιμέρους εταιρίες που άλλες ασχολούνται με την παραγωγή, άλλες με το δίκτυο μεταφοράς, άλλες με την εμπορία του ρεύματος. Η ΔΕΗ που μας έρχεται λογαριασμός ανά δίμηνο, είναι από την ΔΕΗ Εμπορία. Η ΔΕΗ εμπορία αγοράζει ρεύμα από την παραγωγική εταιρία του ‘Ομίλου’ ΔΕΗ.
Όπως αγοράζει η ΔΕΗ Εμπορία από την παραγωγή ρεύματος από τις φθηνότερες πηγές (λιγνίτης και νερό), έτσι πλέον, θα μπορούν να αγοράζουν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου, που πριν δεν είχαν πρόσβαση στην αγορά ρεύματος από αυτές τις δύο, φθηνότερες πηγές παραγωγωγής ρεύματος. Οι ιδιωτικές εταιρίες είχαν και πριν πρόσβαση στην αγορά ρεύματος αλλά από πιο ακριβές πηγές όπως π.χ. ανανεώσιμες.

Εάν λοιπόν οι ιδιωτικές εταιρίες έχουν πλέον πρόσβαση στις φθηνές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακριβώς όπως και η ΔΕΗ Εμπορία, τότε εάν οι ιδιωτικές εταιρίες έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας συγκριτικά με τη ΔΕΗ Εμπορία, συνεπάγεται ότι θα μπορούν να πωλούν το ρεύμα στους καταναλωτές σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της ΔΕΗ Εμπορία.
Όπως είναι λογικό, η ΔΕΗ Εμπορία ως ένα κομμάτι της παλαιότερα ενιαίας ΔΕΗ, δεν παύει να είναι εταιρία μεγάλου μεγέθους και δημόσιας νοοτροπίας, κάτι που μπορεί ευκολότερα να οδηγήσει σε αυξημένα κόστη λειτουργίας, άρα και οι τιμές πώλησης ρεύματος προς τους καταναλωτές, να είναι υψηλότερες από αυτές που θα διαθέτουν οι ιδιωτικές εταιρίες.
Οι ιδιωτικές εταιρίες, πιο μικρού μεγέθους και όντας ιδιωτικές, θα έχουν συγκριτικά με την ΔΕΗ Εμπορία, χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, επομένως θα μπορούν εύκολα να διαθέσουν ρεύμα στους καταναλωτές σε χαμηλότερες τιμές.

Είναι βέβαιον δηλαδή ότι το άνοιγμα των φθηνών πηγών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και στις ιδιωτικές εταιρίες, θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος για τους καταναλωτές.

Πόσο φθηνότερες μπορεί να είναι; Εμείς, ως TaxCoach εκτιμούμε όχι πολύ φθηνότερες, δηλαδή όχι πάνω από 15% συγκριτικά με αυτές τις τιμές που διαθέτει η ΔΕΗ, καθώς οι ιδιώτες στοχεύουν και στην μεγιστοποίηση του κέρδους τους· είναι πιθανότερο σε αυτά τα πλαίσια, να καθορίζουν τιμές πώλησης, φθηνότερες ως προς την ΔΕΗ Εμπορία, αλλά όχι πολύ φθηνότερες, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Άλλωστε το ρεύμα είναι ένα βασικότατο αγαθό στην σημερινή εποχή για τους πάντες, καθώς τα πάντα σχεδόν χρειάζονται ρεύμα για να λειτουργήσουν και επομένως, η ζήτησή του είναι ανελαστική. Και βέβαια, σε αγαθά με ανελαστική ζήτηση, οι τιμές παραμένουν σχετικά υψηλά από αυτούς που τα προμηθεύουν.

Όσον αφορά στο διαδικαστικό – ‘τεχνικό’ μέρος, σημειώνονται τα ακόλουθα:

• Σε πρώτη φάση, θα υπάρξει η λειτουργία της προθεσμιακής αγοράς, η οποία οργανώνεται κάτω από αυστηρά ρυθμιστική παρέμβαση που επιβλέπεεται βέβαια από την ΡΑΕ.

• Επιβάλλεται στη ΔΕΗ υποχρέωση διάθεσης προθεσμιακών προϊόντων κάλυψης εγχώριου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας.

• Τα προθεσμιακά προϊόντα θα διατίθενται μέσω ρυθμιζόμενης διαδικασίας δημοπρασιών, και θα αντιστοιχούν σε ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ σε ποσοστό 25-30% της συνολικής ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

• Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχουν οι κάτοχοι άδειας προμήθειας, εκτός της ΔΕΗ, αποκλειστικά για εξυπηρέτηση εγχώριου φορτίου.

• Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) θα προ-υπολογίζει, στη βάση συντελεστών που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, τα δικαιώματα σε προθεσμιακά προϊόντα που αντιστοιχούν σε κάθε προμηθευτή. Οι συντελεστές θα διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά τους (καμπύλη και συντελεστή φορτίου, μέγεθος, κ.λπ.).

• Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης (εξάσκηση δικαιώματος) προθεσμιακών προϊόντων μέχρι ενός ανώτατου ορίου, το οποίο θα καθορίζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα που θα υπολογίζει ο ΛΑΓΗΕ για κάθε προμηθευτή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πελατειακής βάσης που αυτός εξυπηρετεί.

• Προβλέπεται η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς για την πώληση των προθεσμιακών προϊόντων.

• Για την αποφυγή κερδοσκοπικών συμπεριφορών, η τιμή μεταπώλησης στη δευτερογενή αγορά ορίζεται ίση με την τιμή αγοράς των προθεσμιακών προϊόντων.

• Κατά τη διενέργεια των εκκαθαρίσεων της προ-ημερήσιας αγοράς, ο ΛΑΓΗΕ θα αφαιρεί τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε δικαιώματα προμηθευτών σε προθεσμιακά προϊόντα, καθώς η εκκαθάριση των ποσοτήτων αυτών θα πραγματοποιείται πλέον διακριτά, στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της προθεσμιακής αγοράς, και θα υλοποιεί την εκκαθάριση ΗΕΠ για τις υπόλοιπες ποσότητες.

• Δεν επηρεάζεται ο μηχανισμός εκκαθάρισης αποκλίσεων και λοιπών χρεώσεων του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να αφορά το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε συμμετέχοντα.

Related posts