3 Ιουλίου 2020

Breaking News

Φορολογία προσώπων στην Κύπρο και απαλλαγές εισοδημάτων

Φορολογία προσώπων στην Κύπρο και απαλλαγές εισοδημάτων

Ο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται πάνω σε όλο το εισόδημα του που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται σε συγκεκριμένα εισοδήματα που κτώνται ή προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο μόνο.

Η Κύπρος εφαρμόζει ένα ελκυστικό φορολογικό πλάνο για τα πρόσωπα φορολογικούς κάτοικους Κύπρου.

Ποιο κάτω δείτε τον σχετικό πίνακα με τον συντελεστή που εφαρμόζεται ανάλογα με κάθε εισόδημα.

Στην Κυπριακή φορολογία εφαρμόζονται κάποιες εξαιρέσεις πάνω στο εισόδημα φυσικών προσώπων κάτι που καθιστά την Κύπρο ένα ελκυστικό προορισμό για επαγγελματίες μισθωτούς ή επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν μέσω Κύπρου.

Μερικές από τις βασικότερες απαλλαγές (εξαιρέσεις φόρου) στα εισοδήματα που απολαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο είναι:

• Ολόκληρη απαλλαγή από τα μερίσματα που λαμβάνουν.

• Όταν η ετήσια αμοιβή του ατόμου υπερβαίνει τις €100.000 και εφόσον πριν από την εργοδότηση του δεν ήταν κάτοικος Κύπρου εφαρμόζεται φοροαπαλλαγή ύψους 50% πάνω στο εισόδημα του.

• Ολόκληρη απαλλαγή από μισθωτή υπηρεσία που εκτελείτε εκτός Κύπρου για περίοδο πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη του εξωτερικού ή σε εργοδότη κάτοικο Κύπρου με μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Η πιο πάνω απαλλαγή επωφελεί κυρίως τους ναυτικούς.

• Ολόκληρη απαλλαγή από κέρδη που προκύπτουν από διάθεση τίτλων.

Επιπλέον αφαιρούνται από το εισόδημα των φυσικών προσώπων μερικά από τα πιο κάτω.

• Όλες οι δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

• 20% απαλλαγή από εισπρακτέα ενοίκια.

• Συνδρομές σε επαγγελματικούς συνδέσμους και συντεχνίες.

• Όλη η ζημιά του τρέχοντος και προηγούμενων ετών.

Πηγή: KTC < και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά στην Κύπρο

Related posts