28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Η ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύνθετων έργων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται:

Η παραγωγή και πώληση αδρανών υλικών από λατομείο ιδιοκτησίας της ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε με πιστοποίηση CE Η ανάληψη και εκτέλεση της κατασκευής δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, γεφυρών και λοιπών.

Η παραγωγή και πώληση ασφαλτομιγμάτων από μονάδα παραγωγής ιδιοκτησίας της ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε Η παραγωγή και πώληση σκυροδεμάτων.

Η εισαγωγή και εμπορία συναφών υλικών και επαγγελματικών μηχανημάτων από την ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων από κατασκευές.

Η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας.

Κύρια δραστηριότητα της ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε είναι η εκτέλεση δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ.

Εξοπλισμός

Η ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε έχει στην κατοχή της τον απαιτούμενο και κατάλληλο, σε ικανότητα και αριθμό, μηχανικό εξοπλισμό με δυνατότητα μετακίνησης στον τόπο του έργου, αν απαιτείται, του συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών και παρασκευής σκυροδέματος.

Έργα

Στην μακρόχρονη πορεία της η ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε εκτός από την πληθώρα των έργων που κατασκεύασε ως ανάδοχος η ίδια, συμμετείχε και στην κατασκευή μεγάλων παραγωγικών έργων της Δ.Ε.Η Α.Ε (Φράγμα Θησαυρού, Φράγμα Πλατανόβρυσης),ως υπεργολάβος, με αντικείμενο κατασκευής την εξωτερική και εσωτερική οδοποιία καθώς και τεχνικά οδοποιίας και οικοδομικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση έδρας: Προύσσης 2, Δράμα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25210 23530

Related posts