15 Ιουλίου 2024

ΠΟΛ. 1077: Τροπ/ση απόφασης του Αναπλ.Υπ.Οικ. βάσει του άρθρου 56 του Ν.4389/16, καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη

ΠΟΛ. 1077: Τροπ/ση απόφασης του Αναπλ.Υπ.Οικ. βάσει του άρθρου 56 του Ν.4389/16, καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ. του Υπουργείου Οικονομικών, υπ. αριθμ. 1077/16 με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2016 και με Θέμα:

«Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’2854) βάσει του άρθρου 56 του Ν.4389/2016 (Α’94), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη».

Η ΠΟΛ. 1077/16 αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (180 Α’) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση -Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 56 «Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
2. Τις διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011 (Β’2854) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170 Α’) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του Ν.4270/2014 (Α΄143/26-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -Δημόσιο Λογιστικό».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β’2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
8. Την ανάγκη επανακαθορισμού του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται το άρθρο 3 «Υποβολή Δηλώσεων καταβολής ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη» της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011», ως προς τα σημεία, όπως παρακάτω:

Α. Εδάφιο 1 της παραγράφου 1: «Οι εταιρείες της πα-ρούσας απόφασης αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα».

Β. Εδάφιο 5 της παραγράφου 2: «Η υποβολή των δηλώσεων των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο ανωτέρω φορολογικό καθεστώς και η απόδοση των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη γίνεται εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν».

2. Εξαιρετικά κατά την πρώτη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, για έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από 1-1-2016 έως και 31-3-2016 και έχουν υποβληθεί έως τις 16-4-2016 οι σχετικές δηλώσεις από τις υπόχρεες εταιρείες, υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις απόδοσης για το επιπλέον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη έως τις 16-6-2016. Η ίδια ημερομηνία αποτελεί και την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μηνών Απριλίου και Μαΐου 2016.

180616ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για την απόδοση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τυχερά παίγνια, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Το μικτό αυτό κέρδος προσδιορίζεται ως το χρηματικό ποσό που απομένει, εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά.

Τα έσοδα αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του οφειλομένου ποσού.

Για το καταβαλλόμενο ποσό εκδίδεται διπλότυπο εί-σπραξης, τύπου Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΤΡΥΦΩΝAΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

>>>•<<<

Related posts