18 Ιουνίου 2024

ΙΚΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετ. με τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2016 – Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ για το από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016 χρονικό διάστημα

ΙΚΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετ. με τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2016 – Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ για το από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016 χρονικό διάστημα

Δημοσιεύτηκε το Επείγον γενικό έγγραφο του ΙΚΑ με Αριθ. Πρωτ. Σ48/48 και  ημερομηνία 29/6/2016, το οποίο και σας μεταφέρουμε:

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2016.
Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016 χρονικό διάστημα.

ΣΧΕΤ:   Η εγκ. 16/2016.

Με την εγκύκλιο 16/2016 κοινοποιήθηκαν τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2016 και δόθηκαν σχετικές οδηγίες, ειδικά όσον αφορά την καταβολή του επιδόματος από 1/6/2016 με τις προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016.

Με το παρόν, σε συνέχεια του Φ.80000/οικ.26066/1065/8.6.2016 εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α., διευκρινίζονται, περαιτέρω, τα θέματα που αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016.

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2016 – 31/5/2016

Με το ως άνω έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. έχει διευκρινιστεί ότι ως προς τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά που ίσχυσαν για τη χορήγηση του επιδόματος το έτος 2015.

Στο εισοδηματικό κριτήριο των 850,00 ευρώ, που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας σύνταξης (κύριας και επικουρικής), συμπεριλαμβάνονται:

 • Τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης που έχουν καταβληθεί από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Οι παροχές τύπου σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Τα ποσά που αντιστοιχούν σε χορηγία ή βουλευτική σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο σε νομάρχες, δημάρχους, προέδρους κοινοτήτων ή προέδρους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και βουλευτές αντίστοιχα, δεδομένου ότι αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες του γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως συντάξεις.
 • Η επιδότηση που χορηγείται από τον Ο.Α.Ε. . λόγω τακτικής ανεργίας.

Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται:

 • Προνοιακά επιδόματα.
 • Άλλα ποσά που χορηγούνται λόγω κοινωνικών κριτηρίων, χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα, τα οποία δεν συνιστούν σύνταξη.
 • Ποσά που αντιστοιχούν στις συντάξεις αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, είτε εξ ιδίου δικαιώματος είτε εκ μεταβιβάσεως.

Ο έλεγχος αυτού του κριτηρίου αφορά τις συντάξεις, τα επιδόματα και τις λοιπές παροχές, ως ανωτέρω, που χορηγήθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, από 1/1/2016 έως 31/5/2016 χορηγούνται σε δικαιούχους τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. κάθε κλίμακας, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες έτους 2014, που είχαν καθοριστεί με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο για το έτος 2015, καθώς και το ποσό των 30,00 €, με όλα τα γενικά και ειδικά κριτήρια που αφορούσαν τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. κατά το ίδιο έτος.

 Συνεπώς, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:

 • Το όριο ηλικίας των 65 ετών, πλην των περιπτώσεων που οι συνταξιούχοι κάθε κατηγορίας είχαν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Η απαγόρευση χορήγησης του επιδόματος σε συνταξιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό.
 • Η απαγόρευση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος.

Στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε έχει ήδη δοθεί οδηγία για τη διακοπή χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. από τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016 στις περιπτώσεις που έχει εντοπιστεί καταβολή του από 2 φορείς για το τρέχον έτος. Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε από τη Δ/νση Εκμετάλλευσης για τη διαχείριση του αρχείου αυτού.

 • Η οδηγία περί αναζήτησης σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 ευρώ των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016, με τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονταν για το έτος 2015 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2014), εκτός από το κριτήριο εισοδήματος των 850,00 ευρώ, που, όπως προαναφέρθηκε, ελέγχεται κατά το μήνα Απρίλιο 2016.

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αναζητηθούν και τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που χορηγήθηκαν για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα σε μη δικαιούχους για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δηλαδή σε όσους δεν πληρούσαν και τις λοιπές προϋποθέσεις που είχαν καθοριστεί για το έτος 2015 ( ηλικία, διαμονή στο εξωτερικό, ποσοστό αναπηρίας, κ.λ.π.).

Το έργο αυτό το αναλαμβάνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Διευκρινίζεται ότι ποσά που έχουν καταβληθεί σε μη δικαιούχους για το μήνα Ιούνιο 2016 θα παρακρατούνται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις συντάξεις που καταβάλλονται κατά το τρέχον έτος, με τελευταία τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2016.

Η  χορήγηση  αναδρομικών  ποσών  Ε.Κ.Α.Σ.  σε  δικαιούχους  για  το  χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016, θα πρέπει να επιμεριστεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα πληρωμής τους μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ή Ο.Π.Σ. δηλαδή με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016, και τελευταία δόση με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2016.

Η καταβολή των αναδρομικών ποσών σε δόσεις καθώς και η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δόσεις των 80 ευρώ, κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τόσο στις περιπτώσεις αυτόματης χορήγησης του επιδόματος από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε ή το Ο.Π.Σ. όσο και στις περιπτώσεις ατομικού ελέγχου των συνταξιούχων από το αρμόδιο τμήμα Πληρωμής Συντάξεων.

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις που κατά τον ατομικό έλεγχο από τα τμήματα πληρωμών συντάξεων διαπιστωθεί χορήγηση του επιδόματος αχρεωστήτως, θα πρέπει να εκδίδεται απόφαση καταλογισμού του ποσού από τον αρμόδιο Διευθυντή, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο ατομικός έλεγχος των συντάξεων που ανήκουν στις περιπτώσεις διακοπής με κωδικούς 01-19, τόσο για το διάστημα από 1.1.2016 έως 31.5.2016 όσο και από 1.6.2016, θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες Πληρωμής Συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα διαθέσει σχετικό αρχείο στις υπηρεσίες σας.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα δελτία μεταβολών των συνταξιούχων ώστε να οριστικοποιηθεί εγκαίρως το αρχείο δικαιούχων και μη του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος με τα ορθά ποσά.

Τέλος, επειδή, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Διοίκησης για την οριστική εκκαθάριση του αρχείου των συνταξιούχων που απορρίπτονται μηχανογραφικά λόγω ελλιπών στοιχείων, προέκυψε και πάλι μεγάλος αριθμός συνταξιούχων για τους οποίους θα πρέπει να γίνει ατομικός έλεγχος από τις υπηρεσίες σας, με συνέπεια οι μεν υπηρεσίες σας να επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρτο εργασίας, οι δε συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα.

Επίσης, παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών, να λάβουν γνώση του παρόντος με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρίκλεια Γδοντάκη

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης
& Διοικητικής Μέριμνας

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον!

Related posts