18 Ιουνίου 2024

Τα στοιχεία του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής Μαΐου 2016

Τα στοιχεία του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής Μαΐου 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το µήνα Μάιο 2016, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών στοιχεία, έχει ως εξής:

O Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Μαΐου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαΐου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 2,9%, έναντι µείωσης 4,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

O µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, έναντι αύξησης 0,7% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

O εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Μαΐου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2016, παρουσίασε µείωση κατά 4,1%.

  1. Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός Μαΐου 2016, σε σύγκριση µε το Μάιο 2015

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 2,9% το µήνα Μάιο 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2015, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων –  Λατοµείων κατά 22,8%.

Ειδικότερα, η µείωση αυτή οφείλεται στη µείωση των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 6,6%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: καπνού, ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού και µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 2,1%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 4,5%.

  1. Ανάλυση µέσων µεταβολών περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015 

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 0,8% της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2015, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων –  Λατοµείων κατά 18,2%.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 3,5%.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 3,3%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,8%.

  1. Ανάλυση µηνιαίων µεταβολών µηνός Μαΐου 2016, σε σύγκριση µε τον Απρίλιο 2016

Η µείωση του εποχικά διορθωµένου Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 4,1% το µήνα Μάιο 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2016, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των κύριων επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων –  Λατοµείων κατά 3,2%.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 3,5%.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 2,2%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 4,9%.

Related posts