17 Ιουνίου 2024

ΙΚΑ Τ01/652/18/ΕΓΚ.22/11-7-16-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Κοιν/ση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4387/16 αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

ΙΚΑ Τ01/652/18/ΕΓΚ.22/11-7-16-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Κοιν/ση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4387/16 αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

ΙΚΑ Τ01/652/18/ΕΓΚ.22/11-7-16-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

IKA
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ׃ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
e – mail: asfika@ika.gr
Ο Ρ Θ Η   Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Αθήνα, 12/7/2016
Αριθμ. Πρωτ.
T01/652/18
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 22

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα & Παρ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομή

ΘΕΜΑ ׃ «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.»

ΣΧΕΤ.:   α) Η με αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ22104/  15.405/30-6-2016 Εγκύκλιος της Γ.Γ.Κ.Α.

β) Το με αριθμ. πρωτ. 100984/7-7-2016 έγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες προβλέπεται η αύξηση των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. για την επόμενη εξαετία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 1 & 5 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 Α΄) και της Φ80000/3476/116/17-2-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε κατά εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, προβλέπονται τα παρακάτω :

α) ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., στην Α.Π. . που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως αναφέρεται στην παρ.1 της Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014 εγκυκλίου της Γ.Γ.Κ.Α. και στο κεφ. 2.1 της 3405/1354/010/17-1-2014 εγκυκλίου του Ε.Τ.Ε.Α., καθώς και στην εγκύκλιο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 17/2014, η ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών στην Α.Π. . του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφορά μόνο τους Τομείς και Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης που είχαν ενταχθεί έως την 1-12-2013 (ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων) στο Ε.Τ.Ε.Α., δηλ. :
α) το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.,
β)
τους Τομείς ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΠΤ και ΤΕΑΧ του Τ.Ε.Α.Ι. Τ.,
γ) τους Τομείς ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ και ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,
δ) το Τ.Ε.Α. .Υ. και οι Τομείς του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ και
ε)
το Ε.Τ.Α.Τ., ως προς την επικουρική ασφάλιση.

β) Οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α. έως 01-12-2013 (Κρεοπώλες – Εκδοροσφαγείς, Χημικοί, Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων και Ηλεκτρολόγοι), υποχρεούνται από 1-12-2013, να υποβάλλουν Α.Π. . μέσω του ΟΠΣ / ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης, σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ε.Τ.Ε.Α. και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α. ΜΙΣΘΩΤΟΙ (παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

α) Από 1-6-2016 έως 31-5-2019 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ε. Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών ανεξάρτητα εάν έχουν ασφαλιστεί πριν ή μετά την 1-1-1993, αυξάνεται κατά 1% (0,50% για τον εργοδότη 0,50% για τον εργαζόμενο).

Δηλαδή, το ποσοστό ασφάλισης 6% για όσους ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ ή ΒΑΡΕΑ διαμορφώνεται από 1-6-2016 έως 31-5-2019 σε 7% (3,5% για τον εργοδότη και σε 3,5% για τον εργαζόμενο).

β) Από 1-6-2019 έως 31-5-2022 το ανωτέρω ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. διαμορφώνεται σε 6,5% (3,25% για τον εργοδότη και σε 3,25% για τον εργαζόμενο).

γ)  Το ποσοστό της ανωτέρω μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. επανέρχεται μετά το πέρας της εξαετίας (1-6- 2022) στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31-12-2015 ( δηλ. 3% για τον εργοδότη + 3% για τον εργαζόμενο, σύνολο 6%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8/2016 & 17/2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η πρόσθετη ειδική εισφορά του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014, που αφορά τους υπαγόμενους στα Β.Α.Ε. και τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες και σε ορυχεία σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/2014, σελ. 3).

Μετά τα ανωτέρω, τα ποσοστά εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. διαμορφώνονται από:

→       1-6-2016 έως 31-5-2019 σε׃

  • 7% (3,5% ασφαλισμένου + 3,5% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ,
  • 9% (4,75% ασφαλισμένου + 4,25% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Β.Α.Ε. και από,

→ 1-6-2019 έως 31-5-2022 σε׃

  • 6,5% (3,25% ασφαλισμένου + 3,25% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ,
  • 8,5% (4,50% ασφαλισμένου + 4% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Β.Α.Ε.

Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016, για το οποίο θα εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α.

Επομένως, έως την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Κ.Α., οι εισφορές θα υπολογίζονται όπως αυτές υπολογίζονταν από 1-12-2013 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/2014, σελ. 3).

Επισημαίνεται ότι, για τους μισθωτούς του Δημοσίου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ . 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του ν.4151/2013 και την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.4336/2015, δηλαδή των δημοσίων υπάλληλων και των υπαλλήλων των Ν.Π. . ., που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, τα προαναφερόμενα ποσοστά εισφορών θα υπολογίζονται μέχρι 31 -12-2016, επί των ασφαλιστέων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4387/2016, καθορίζονται ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών των δημοσίων υπαλλήλων και προβλέπεται ότι από 1-1- 2017, το συνολικό ποσοστό εισφοράς, ασφαλισμένου και εργοδότη, θα υπολογίζεται επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Επομένως, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική σύνταξη Ε.Τ.Ε.Α. των μισθωτών του δημοσίου τομέα, θα υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης που ορίζεται για την κύρια σύνταξη, δηλ. επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά στο φορέα κύριας ασφάλισης.

Β. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (παρ. 2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

α) Από 1-6-2016 έως 31-5-2019 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., όλων των αυτοαπασχολούμενων που έχουν ασφαλιστεί πριν ή μετά την 1-1-1993 στο Ε.Τ.Ε.Α., αυξάνεται κατά 1% και ως εκ τούτου θα υπολογίζεται σε 7%.

Ως βάση υπολογισμού για το ανωτέρω ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών, θα εφαρμόζονται έως 31-12-2016 τα ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 18/2014).

Από 1-1-2017, ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 39 & 98 του ν.4387/2016, για το ανωτέρω ποσοστό οι ασφαλιστικές εισφορές των εν λόγω ασφαλισμένων, θα καταβάλλονται επί του εισοδήματος τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στα προαναφερόμενα δύο άρθρα, για τις διατάξεις των οποίων θα εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ..Κ.Α.

β) Από 1-6-2019 έως 31-5-2022 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., όλων των αυτοαπασχολούμενων που έχουν ασφαλιστεί πριν ή μετά την 1-1-1993 στο Ε.Τ.Ε.Α., θα υπολογίζεται σε 6,5%, επί του εισοδήματος, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 39 & 98 του ν.4387/2016.

γ) Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., επανέρχεται μετά το πέρας της εξαετίας ( 1-6-2022 ) στο ύψος που ίσχυε στις 31-12-2015 (παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4225/2014, Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8/2014 & 18/2014).

Γ.  Με τις διατάξεις της παρ.  3  του άρθρου 97  του ιδίου νόμου θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία παρέχεται δυνατότητα, εντός του χρονικού διαστήματος των έξι ετών ( από 1-6-2016 έως 31-5-2022), μείωσης του ύψους των ανωτέρω εισφορών και των δύο κατηγοριών ασφαλισμένων (Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων), ανάλογα με την αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών του Ε.Τ.Ε.Α.

Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 97 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εισφορές που έχουν καταβληθεί νόμιμα στο Ε.Τ.Ε.Α., δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Κ.Α., εκκρεμείς αιτήσεις , θα κριθούν με το νομικό πλαίσιο, το οποίο ίσχυε κατά την υποβολή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1140/1981, η νομοθεσία που ισχύει, για την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών, στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, εφαρμόζεται και στο τ.ΕΤΕΑΜ.

Δηλαδή, δεν προβλέπεται επιστροφή εισφορών στο τ.ΕΤΕΑΜ για ορθή και νόμιμη ασφάλιση.

Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Α.Π.Δ. μηνός 6/2016

Διαπιστώθηκε ότι, αρκετοί εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Αυτοαπασχολούμενοι, έχουν ήδη καταβάλει, για την μισθολογική περίοδο 06/2016, τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., χωρίς την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις, αύξηση του ποσοστού 1%.

Για τον λόγο αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α και μόνο για το ποσοστό 1%, μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου (6ος) 2016, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30-9-2016.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά( άρθρο 27 παρ. 8 Α.Ν. 1846/51).

Στις περιπτώσεις αυτές για τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη που θα προκύψουν από τον Έλεγχο Δηλωθέντων Καταβληθέντων θα πρέπει, το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, να ακυρώσει ή να μειώσει αντίστοιχα την πράξη κατά το ποσό που αναλογεί στη διαφορά του ποσοστού ασφαλίστρου.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016 (06/2016) και μετά, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν Α.Π.Δ. στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τα νέα ποσοστά εισφορών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,

Στους εργοδότες που έχουν υποβάλει Α.Π. . μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 6/2016, με τύπο δήλωσης (01) Κανονική και Κ.Π.Κ., που δεν συμπεριλαμβάνει την αύξηση του ποσοστού εισφορών (1%) υπέρ Ε .Τ.Ε.Α. και προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων (για τον κλάδο ΕΤΕΑ), δίνεται η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής

  • Α.Π.Δ., έως 30-09-2016
  • εν λόγω Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., θα υποβληθεί μόνο για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 6/2016 και θα αφορά το συμπληρωματικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς 1% στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.

Για την απεικόνιση στην Συμπληρωματικής (04) Α.Π. . της επικουρικής ασφάλισης, θα καταχωρούνται τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, με Τύπο Αποδοχών (17), χωρίς Ημέρες Εργασίας και θα καταχωρείται το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών μηνός 6/2016 (κανονική μισθοδοσία, επίδομα άδειας, υπερωρίες, κ.λ.π.).

Θα καταχωρείται ο Κ.Α.Δ. ΙΚΑ 0010 (ανεξαρτήτως Κωδικού Δραστηριότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο ανήκει η επαγγελματική δραστηριότητα του εργοδότη ή του αυτοαπασχολούμενου) και οι παρακάτω Κωδικοί Ειδικότητας και Κ.Π.Κ. :

  1. Για Μισθωτούς

α) Κωδικός Ειδικότητας 000203, με λεκτική περιγραφή «Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ-ΜΙΚΤΑ από 1-6-2016» και Κ.Π.Κ. 993, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ – ΜΙΚΤΑ από 1/6/2016» και περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. – ΜΙΚΤΑ και έχει ποσοστό ασφάλισης 1% (0,50% ασφαλισμένου + 0,50% εργοδότη).

β) Κωδικός Ειδικότητας 000204, με λεκτική περιγραφή «Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ-ΒΑΡΕΑ από 1-6-2016» και Κ.Π.Κ. 994, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ – ΒΑΡΕΑ από 1/6/2016» και περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ. Ε.Α. – ΒΑΡΕΑ και έχει ποσοστό ασφάλισης 1% (0,50% ασφαλισμένου + 0,50% εργοδότη).

  1. Για τους Αυτοαπασχολούμενους

Κωδικός Ειδικότητας 000202, με λεκτική περιγραφή «Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ από 1-6-2016» Κ.Π.Κ.995, με λεκτική περιγραφή «Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ από 1-6-2016» με ποσοστό ασφάλισης 1%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ανωτέρω Κωδικών είναι η ύπαρξη Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 6ου /2016.

Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΣ/ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει ήδη τροποποιηθεί με τα νέα ποσοστά εισφορών και κατά συνέπεια οι Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές μόνο με τα νέα ποσοστά, η Συμπληρωματική Α.Π.Δ. για τη διαφορά του ποσοστού ασφαλίστρου δύναται να υποβληθεί μέσω διαδικτύου έως την τελευταία καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 6ου/2016.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη με μαγνητικό μέσο.

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες επί των ανωτέρω διατάξεων (υπαγωγή στην ασφάλιση, κ.λ.π.), θα παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α., Φιλελλήνων13-15, Αθήνα, τηλ. 210 3275000

Συν : 11 φύλλα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γρ. κ. Διοικητή
2. Γρ. κ. Υποδιοικητή
3. Γρ. κ. κ. Γεν. /ντών
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών
5. Όλα τα Υπουργεία – /νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. Επιχειρήσεων κ.α.)
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
7. Ε.Τ.Ε.Α. Γραφείο Διοικητή
Φιλελλήνων 13 – 15, 105 57 Αθήνα
8. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα
9. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα
10. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα
11. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα
12. Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
13. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ Πανεπιστημίου 16, 106 72 Αθήνα
14. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη
15. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα
16. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 106 80 Αθήνα
17. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα
18. Κ.Ε. .Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
19. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων Λυκαβηττού 7, 106 72 Αθήνα
20. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85 , 185 37 Πειραιάς
21. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα
22. Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 104 34 Αθήνα
23. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
24. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα
25. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
26. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα
27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη
28. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς
29. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσ/νίκης Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη
30. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Κανακάρη 46 – 52, 262 21 Πάτρα
31. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα
32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα
33. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς
34. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα

ΦΕΚ 85 A΄ 12-5-2016

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016 Σχετ.: Η υπ’ αρίθμ. Φ.80020/οικ.22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

 

Related posts