24 Μαΐου 2024

ΟΑΕΔ 60258 (25-7-16): Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)  έτους 2016

ΟΑΕΔ 60258 (25-7-16): Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)  έτους 2016

Γ΄ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΕΚ
Ταχ. ∆/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8,
Άλιµος
Πληροφορίες: Μεζίλη Ε., Νικολάου ∆.
Τηλ.: 210-9989895, 9989891

Αριθµ.πρωτ: 60258/25-07-2016

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2016

Σας κοινοποιούµε την εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016, την εφαρµογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ µε τη µε αριθµ. 350/19/24.05.2016 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ. 1449/27/31.05.2016 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1868/τεύχος Β΄/27.06.2016

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Α3
Α. ΛΑΖΟΥ Ακριβές Αντίγραφο

Ο Αν. Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιεκ/σης
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. ∆ιοικητή
2. Γρ. κ.κ. Αντιπροέδρων
3. Γρ. κ.κ. Γενικών ∆/ντων
4. Γραµµατεία ∆ιοικητή
5. ∆/νση Α3
6. Λοιπές ∆/νσεις & Υπηρεσίες της ∆ιοίκησης

Δείτε τον πλήρη Οδηγό του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2016, εδώ.

Related posts