26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

ΟΑΕΕ, Εγκύκλιος 23: Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών

ΟΑΕΕ, Εγκύκλιος 23: Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος 23 του ΟΑΕΕ, με Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ3/32/1327981 και ημερομηνία 20/9/2016 και με θέμα:

Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών

ΣΧΕΤ: Οι αρ. 37/2010 και 22/2012 εγκύκλιες οδηγίες της Διοίκησης

Η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα:

Με τις παραπάνω σχετικές εγκύκλιες οδηγίες σας ενημερώσαμε μεταξύ άλλων για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δοθείσες με την 37/2010 εγκύκλιο της Διοίκησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης και λήξης αντίστοιχα της ασφαλιστικής σχέσης των πιστοποιημένων διαπραγματευτών στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ζητείται μεταξύ άλλων η προσκόμιση ενημερωτικού εγγράφου από το Χρηματιστήριο Αθηνών στο οποίο θα αναφέρεται εκτός των άλλων στοιχείων, η ημερομηνία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του κωδικού χρήστη στο σύστημα ΟΑΣΗΣ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών/ATHEX, ενημερωθήκαμε ότι η απόδοση κωδικού (λογαριασμού) πρόσβασης στο σύστημα ΟΑΣΗΣ/ORAMA, σε Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Μέλους, το οποίο απασχολεί τον Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή.

Έτσι, η χρήση του λογαριασμού αυτού, δεν συνδέεται απαραίτητα με τη διάρκεια και το είδος της παρεχόμενης από τον Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή εργασίας στο Μέλος του Χρηματιστηρίου που τον απασχολεί με σχετική σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επειδή τα προαναφερθέντα πρόσωπα δεν κάνουν έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, και η έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης με τον Οργανισμό αρχίζει από την πραγματική άσκηση του επαγγέλματος (άρθρο 9, ΠΔ 258/2005), ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας (εγγραφή) θα λογίζεται πλέον η ημερομηνία σύναψης σύμβασης με το Μέλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και αντίστοιχα ως ημερομηνία λήξης της δραστηριότητας (διαγραφή) θα λαμβάνεται η ημερομηνία λήξης/διακοπής της σύμβασης.

Κατά συνέπεια, τροποποιείται η εγκύκλιος 37/2010 για τα εν λόγω πρόσωπα ως προς τα δικαιολογητικά εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, και δεν θα αναζητούνται πλέον τα ενημερωτικά έγγραφα του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κωδικού αλλά η σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του Χρηματιστηρίου.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Related posts