24 Μαΐου 2024

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ μέχρι 28-2-17

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ μέχρι 28-2-17

Εκδόθηκε η εγκύκλιος Φ.80000/ΟΙΚ.61691/2216 (30-12-16) του Υπουργείου Εργασίας, με Θέμα:

«Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ μέχρι 28-2-17»

Η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Μισθωτών & Ασθένειας
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29,
101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καραμπλιάνη
τηλ. 2131516799

Αθήνα 30/12/2016

 Α.Π. Φ.80000/οικ.61691/2216

ΠΡΟΣ :
1. Όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29, 101 10 Αθήνα

ΘΕΜΑ:  «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017».

 

Όπως είναι γνωστό οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται για λογαριασμό Νομικών Προσώπων ή Φυσικών Προσώπων που είναι υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή είναι κατά νόμο υπεύθυνοι νομικών προσώπων, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για την μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας, για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από ΔΟΥ, κ.λ.π..

Ασφαλιστικά ενήμεροι είναι όσοι δεν οφείλουν στον Φορέα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές ή οφείλουν και έχουν προβεί σε τμηματική καταβολή των εισφορών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ρύθμισης οφειλών και τηρούν τους όρους αυτής.

Από 1/1/2017 ημερομηνία ένταξης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των υφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.4387/2016 (Α, 85), θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι 31/12/2016 καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, από τις αρμόδιες κατά την 31/12/2016 υπηρεσίες τους, οι οποίες θα λειτουργούν ως υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων / εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 απευθύνονταν σε περισσότερους φορείς προκειμένου να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν, κατά τα ανωτέρω, Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τις αρμόδιες κατά την 31/12/2016 υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κάθε παραστατικό το οποίο θα εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα και επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως πιστοποιητικά οφειλής που χορηγούνται σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση και τήρησης των όρων της κ.λ.π..

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την εφαρμογή των ανωτέρω και την συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία και την ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής εισφορών και των κατά νόμο υπευθύνων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

  1. Γραφείο κ. Υπουργού
  2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
  3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
  4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
  5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
  6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)
  7. Τμήμα Γραμματείας & Ενημέρωσης του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)

Related posts