16 Απριλίου 2021

Breaking News

ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ2017: Παροχή διευκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ.1 του άρθρου 65 του ν. 4389/16

ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ2017: Παροχή διευκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ.1 του άρθρου 65 του ν. 4389/16

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦ/1000637/ΕΞ2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2017 και με Θέμα:

«Παροχή διευκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ.1 του άρθρου 65 του ν. 4389/16 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’)»

Η εγκύκλιος αναφέρει συγκεκριμένα:

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α΄), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α’), ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α’), όπως ισχύει, ορίζονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων.

Συγκεκριμένα, με την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου συμπεριλαμβάνεται η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ’ επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)
 2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του
 3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ. .Ε.
 4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. .Ε.)
 5. Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία ΥΠΑΑΝ
 2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, Μενάνδρου 22, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 4. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
 5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
 6. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ. .Ε.
 7. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α΄ (10) – Δ΄ (10)

 

Related posts