27 Μαΐου 2020

Breaking News

Τροπ/ση υπουργ. απόφασης “Καθορισμός ποσοστού εισφοράς κ ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία”

Τροπ/ση υπουργ. απόφασης “Καθορισμός ποσοστού εισφοράς κ ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία”

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.80020/44136/Δ. 15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) “Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία”

Απόφαση ΥΠΕΚΑΚΑ, Αριθμ. Φ.80020/55164/Δ.15.957 (ΦΕΚ 671 Β΄, 03-03-2017).

Θέμα:  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.80020/44136/Δ. 15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) “Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία”.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.4, του άρθρου 35, του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας  Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού  συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών  παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως ισχύει μετά  την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του  ν. 4393/2016 (Α΄ 106) και το άρθρο 41 του ν. 4415/2016  (Α΄ 159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση  της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια τάξεις» (Α΄ 29).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»  όπως ισχύει (Α΄ 180).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015  (B΄ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτή  των στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» και την υπ’ αριθμ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 (Β΄ 3801)  υπουργική απόφαση τροποποίησής της.
8. Την υπ’ αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.7472/20.10.2016  υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς  και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που  δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία» (Β΄ 3455).
9. Τις υπ’ αριθμ. 25908/496/2016 (Β΄ 1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των  εφάπαξ παροχών» και οικ.26334/894/8.6.2016 (Β΄ 1623)  «Συμπλήρωση της αριθμ. 25908/469/7.6.2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών» υπουργικές αποφάσεις.
10. Τα αριθμ. 33091/1166/28.9.2016 και 53621/1921/ 28.11.2016 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τις συνημμένες σ’ αυτά Οικονομικές Εκθέσεις (9ος/2016) και (28.11.2106) αντίστοιχα.
11. Την αριθμ. πρωτ. 44966/1573 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γ. Δ.Ο.Υ. βάσει του αρθ. 24, παρ. 5, εδαφ. ε, του ν. 4270/2014 (A΄ 143).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:

H παράγραφος γ) του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Φ.80020/ 44136/Δ.15.7472/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία», τροποποιείται από την ημερομηνία που ισχύει, ως εξής:

«γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε1 θεωρείται το ποσό των 625 € (εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε2 θεωρείται το ποσό των 1.000 € (χιλίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε3 θεωρείται το ποσό των 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε4 θεωρείται το ποσό των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε5 θεωρείται το ποσό των 1.875 € (χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Related posts