5 Μαρτίου 2021

Breaking News

ΠΟΛ. 1053/17: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016

ΠΟΛ. 1053/17: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1053 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 4 Απριλίου 2017 και με Θέμα:

«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016».

Η ΠΟΛ. 1053/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων για την διαδικασία εφαρμογής της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1130/2016 με την οποία κοινοποιήθηκε η με αριθ. 148/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για την χορήγηση των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σε αεροσκάφη που εκμεταλλεύονται αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν αυτά για την πραγματοποίηση πτήσεων στο εσωτερικό της χώρας, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου:

1. Για τις πράξεις που έχουν τιμολογηθεί με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1158/2014 καθώς και τα αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5017375 ΕΞ 2015/21.8.2015 και Δ14Α 1102388 ΕΞ 2015/22.7.2015 έγγραφα, είναι δυνατή η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/24-11-14 (ΦΕΚ 251 Α΄) περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1003/31-12-14 και την εγκύκλιο ΠΟΛ 1052/4.4.2015, εάν υπήρχαν κατά το χρόνο τιμολόγησης αυτών των πράξεων οι προϋποθέσεις που αναλύθηκαν με την ΠΟΛ. 1130/2016.

2. Ως γενεσιουργός αιτία για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α., νοείται η βεβαίωση χορήγησης απαλλαγής από την αρμόδια φορολογική αρχή – Δ.Ο.Υ, η οποία κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής των προβλεπόμενων από την ΠΟΛ 1130/2016 δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και η ισχύς της ανατρέχει στον χρόνο τιμολόγησης των πράξεων αυτών. Η βεβαίωση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1130/2016. Τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται εμπρόθεσμα έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που φέρει η ανωτέρω βεβαίωση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ μόνο ο αριθ. 5 (όλες οι .Ο.Υ.)
 2. Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.
 3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

ΙΙ.            ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ μόνο οι αριθ. 1 και 4
 2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄
 3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ οι αριθ. 1 έως και 4
 4. » »             Ζ΄
 5. » »             Η΄
 6. » »  Θ΄ μόνο οι αριθ. 10,17 και 18.
 7. » »             ΙΒ΄
 8. » »             ΙΕ΄
 9. » »             ΙΣΤ΄
 10. » »             ΙΖ΄
 11. » »             ΙΗ΄
 12. » »             ΙΘ΄
 13. » »             Κ΄
 14. » »             ΚΑ΄
 15. » »             ΚΒ΄
 16. » »             ΚΓ΄
 17. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών.
 18. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Διοικητή.
 2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών.
 3. ΔΕΑΦ-ΤΜΗΜΑ Δ’ «ΦΑΣ»
 4. ΔΕΕΦ – ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

Related posts