15 Ιουλίου 2024

ΠΟΛ. 1077/18: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ με ισχύ για το έτος 2018

ΠΟΛ. 1077/18: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ με ισχύ για το έτος 2018

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18/04/2018

ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1077

Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2018.

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, ν. 2859/2000 (αντίστοιχη διάταξη άρθρο 344, παρ. 1, σημείο 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2017/C 381/04, έκδοση στις 11.11.2017) και ισχύει για το έτος 2018.

Όπως αναφέρεται και στο επεξηγηματικό σημείωμα του καταλόγου, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως ανωτέρω στο εσωτερικό μας δίκαιο). Επισημαίνεται ότι, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος.

Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού του άρθρου 47 του Κώδικα ΦΠΑ, έχουν εκδοθεί οι ΠΟΛ. 1193/2002 (ΦΕΚ 932 τ.Β) και Δ.1829/1124/2006 (ΦΕΚ 1851 τ.Β) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και η σχετική εγκύκλιος . 47/24/2007.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 5 τρίτο εδάφιο του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 47, παρ. 2, περ. β΄ του ίδιου Κώδικα, υφίσταται η υποχρέωση των υποκείμενων κάθε έτος να υποβάλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα στο Τμήμα Α΄ «ΦΠΑ» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Έμμεσης Φορολογίας κατάλογο των νομισμάτων που πούλησαν, συμπληρωμένο με τα αναγνωριστικά στοιχεία των νομισμάτων αυτών (μικτό βάρος, περιεκτικότητα σε χρυσό, έτος και χώρα κοπής, ημερομηνία και τιμή τελευταίας πώλησης συγκεκριμένου νομίσματος). Σημειώνεται ότι όσον αφορά στη τιμή πώλησης αυτή πρέπει να είναι προγενέστερη της 1ης Απριλίου εκάστου έτους.

Συνημμένα: δεκατέσσερα (14) φύλλα

Ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

 • ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ αριθ. 5
  2. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
  3. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄ μόνο αριθ. 4
  4. Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.
  5. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

 

 • ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄
 2. Αποδέκτες Πίνακας Β΄ αριθ.1 έως 4
3. » » Δ΄ εκτός από αριθ.4
4. » » Ζ΄
5. » » Η΄
6. » » Θ΄ μόνο οι αριθ. 10, 17 και 18
7. » » ΙΒ΄ εκτός από αριθ. 5, 6, 7 και 8
8. » » ΙΣΤ΄ μόνο οι αριθ. 1, 17 και 18

 

 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών.
 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.

 

 1. Τράπεζα της Ελλάδας. Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, Διεύθυνση Ταμείων, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων. Ελευθ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 

 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών.
 3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ.
 4. Διεύθυνση ΕΦΚ & ΦΠΑ – Τμήμα Ε.

Διεύθυνση Εφαρμογής της Έμμεσης Φορολογίας – Τμήμα

 

Related posts