23 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΛ. 1089/18: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4499/17 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/18 αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

ΠΟΛ. 1089/18: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4499/17 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/18 αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018

ΠΟΛ. 1089

ΠΡΟΣ   
Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4499/2017 (Α΄176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α΄63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων».

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τα παρακάτω:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4499/2017 (Α΄176), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α΄) περί επιβολής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, προστίθεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και γι αυτά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο συντελεστής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση ορίζεται σε ποσοστό 5% από 1.4.2018.

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α΄63), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄159). Ειδικότερα, με την παρ. 4, με την οποία αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12 του ν2328/1995, ορίζεται ότι, όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι , περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2328/1995 επί του 80% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων. Εξαιρείται μόνο ο ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του 100% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγουμένων εκπτώσεων. Σημειώνουμε ότι, όπως ορίζεται στην παρ. 11, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από 1.2.2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
 2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α. .Ε.
 3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ αρ. 1 και 4
 2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ αρ. 3 και 3.1

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
 3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α. .Ε.
 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Α. .Ε.
 5. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
 6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

Related posts