15 Ιουλίου 2024

A. 1149: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.20 ΠΝΠ – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του…

A. 1149: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.20 ΠΝΠ – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2447 (19.06.2020) η Απόφαση Α. 1149 του υφυπουργού Οικονομικών με Θέμα:

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση

 

 

Related posts