15 Ιουλίου 2024

Back to the Future and Stock Markets – Επιστροφή στο Μέλλον και Χρηματιστήρια

Back to the Future and Stock Markets – Επιστροφή στο Μέλλον και Χρηματιστήρια

Το άρθρο είναι δίγλωσσο – Bilingual article. Το ελληνικό κείμενο, ακολουθεί στο κάτω μέρος, οπότε «τρέξτε» μέχρι να το συναντήσετε, μετά το βίντεο.

I imagine you have seen the sequel movies Back to the Future. But what has to do a Hollywood movie with Stock Markets? Indirectly, it teaches us some important things for stock markets.
How?

In the movie “Back to the Future, Part II”, Biff (the rival of George McFly ; George was Marty McFly – movie’s main person – father) stole in year 2015 a sport almanac, went back in year 1955 and gave the almanac to his younger self. In the years they follow, Biff, knowing from almanac the winners of sport championships, became rich by betting on the winners.

And what has this to do with stock markets and shares?
It shows us that is knowledge that leads to profit. Biff knew ( = knowledge) some facts. Facts are unquestionable data or you can say, absolute knowledge. Even if he wasn’t so smart and he wasn’t, knowing those facts, could use them to win by betting on them. For all others that they hadn’t the ability to time travel, so they lived in the present, if they wanted to bet on the various championships winners, was a real unsecure bet: all others, they would bet in a future event, based on the probabilities or in their preferences on sports. And as we know, no one get rich by betting. Only someone like Biff would profit from bet a fortune, because having in his possession the almanac, he knew facts ( = absolute knowledge) and was taking no risk.

And what has this to do with stock markets and shares? someone will ask again.
Stock markets in the real world that there is no time travel, are mostly unpredictable. They are unpredictable because as systems, stock markets are chaotic, not always but often. The future is by default, unknown. If it was known, then everyone would be rich, like Biff did.

This is the case: You cannot profit from an uncertain/unknown situation/procedure. You just speculate on a future development and if your speculation proved correct, you win. If not, you lose. And the latter happens more often, as in stock markets investments, we are talking for the betting on an unknown future – so the possibilities are against you. Speculation has similarities with gambling. That’s why in the real world, many market actors lose from their engagement in stock markets.

And now the good news…
As stock market investors, you cannot have the absolute knowledge unless you can time travel and learn the new ‘Microsofts’, ‘Googles’ or ‘Amazons’ of the late 21st century (e.g. companies that today are tinny or small and unknown and in the years that will follow, will become giants in their fields) from the future economic newspapers, you can obtain.
But you can have what is more close to absolute knowledge. And what is that?
You cannot know the detailed facts of the future, e.g. the specific companies that today are small and unknown but after 20 or 40 years, will be giants but you do know the general trend.
For example, don’t you know that in the next 50 years, robots will expand almost in every field? Don’t you know that biotech, nanotech or space industry, has a great future? You know all these because it is obvious where this world is moving towards. You can exploit the general trends, by using passive investing. So easy
And you can find and expolit some future multibaggers by using some random investing, in general or focused in specific fields that have great potential. And random investing is even easier than passive investing

So by using passive and random investing, your portfolio can easily perform like the best market professionals.

Heretic Investor, describes the heretic concept of passive + random investing. And this heretic technique, does not demand from you special means, large capital or a lot of time. It’s the best you can get. Like Warren Buffet said, It is not necessary to do extraordinary things to get extraordinary results.

Of course, reading the book, you will learn a lot of important details because as a known idiom says, the devil is in the details.

Turning the pages of HERETIC INVESTOR (the Greek version but the English that was the original first version, is similar)

Find my book, HERETIC INVESTOR, here.

Panayotis Sofianopoulos

Please do a review on amazon.
Please Like my Facebook Page, here.

>>>•<<<>>>•<<<>>>•<<<>>>•<<<

Επιστροφή στο Μέλλον και Χρηματιστήρια

Φαντάζομαι ότι έχετε δει το κινηματογραφικό σίκουελ «Επιστροφή στο Μέλλον» (Back to the Future). Αλλά τι σχέση έχει μια ταινία του Hollywood με τα χρηματιστήρια; Εμμέσως, μας διδάσκει ορισμένα σημαντικά πράγματα για τις χρηματιστηριακές αγορές. Πως;

Στην ταινία “Επιστροφή στο Μέλλον, Νο II”, ο Μπιφ (ο αντίπαλος του Τζορτζ ΜακΦλάι · ο Τζορτζ υπενθυμίζουμε ότι ήταν ο πατέρας του πρωταγωνιστή της ταινίας, του Μάρτι ΜακΦλάι) έκλεψε στο έτος 2015 ένα Αλμανάκ των Σπορ, πήγε πίσω στο έτος 1955 και έδωσε το Αλμανάκ στον νεότερο εαυτό του. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μπιφ, γνωρίζοντας από το Αλμανάκ τους νικητές διαφόρων σπορ, έγινε πλούσιος αφού στοιχημάτιζε στους νικητές.

Και τι σχέση έχει αυτό με τα χρηματιστήρια και τις μετοχές;

Μας δείχνει ότι η γνώση είναι που οδηγεί στα κέρδη. Ο Μπιφ ήξερε ( = γνώση) ορισμένα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα δεδομένα ή αλλιώς, τα λες και απόλυτη γνώση κάποιων πραγμάτων. Ακόμα και εάν δεν ήταν τόσο έξυπνος και η ταινία δείχνει τον Μπιφ μάλλον χαμηλοτέρου IQ, γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα, μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για να κερδίσει στοιχηματίζοντας σε αυτά. Για όλους τους άλλους που δεν είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στον χρόνο, συνεπώς ζούσαν πάντα στο παρόν, εάν ήθελαν να στοιχηματίσουν στους νικητές διαφόρων αθλητικών διοργανώσεων, θα ελάμβαναν ένα πραγματικό αβέβαιο στοίχημα: όλοι οι άλλοι, θα στοιχημάτιζαν σε ένα αβέβαιο μελλοντικό συμβάν, βασιζόμενοι στις πιθανότητες ή στις προτιμήσεις τους στα αθλήματα. Και όπως γνωρίζουμε, κανένας δεν γίνεται πλούσιος στοιχηματίζοντας. Μόνο κάποιος σαν τον Μπιφ θα κέρδιζε από τον στοιχηματισμό μια περιουσία, διότι έχοντας στην κατοχή του το Άλμανακ, είχε την γνώση των νικητών και δεν ελάμβανε κανένα ρίσκο.

Και πάλι θα ρωτήσει κάποιος, τι σχέση έχει αυτό με τα χρηματιστήρια και τις μετοχές;

Οι χρηματιστηριακές αγορές στον πραγματικό κόσμο που δεν υπάρχει δυνατότητα ταξιδιών στο χρόνο, είναι κατά βάση απρόβλεπτες. Είναι απρόβλεπτες διότι ως συστήματα, οι χρηματιστηριακές αγορές είναι χαοτικά, όχι πάντα αλλά συχνά. Το μέλλον εξ ορισμού, είναι άγνωστο. Εάν ήταν γνωστό, τότε ο καθένας θα ήταν πλούσιος, όπως έπραξε και ο Μπιφ.

Αυτό είναι το θέμα: Δεν μπορείς να κερδίσεις από μια αβέβαιη/άγνωστη κατάσταση/διαδικασία. Απλά θα εκτιμήσεις για την πιθανή μελλοντική εξέλιξη και εάν η εκτίμησή σου αποδειχτεί στην πορεία σωστή, κερδίζεις. Εάν όχι, χάνεις. Και το τελευταίο συμβαίνει συχνότερα, καθώς στις χρηματιστηριακές αγορές μιλάμε για στοιχήματα προς το άγνωστο μέλλον – συνεπώς οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σας. Η χρηματιστηριακή κερδοσκοπία, ήτοι οι εκτιμήσεις για την μελλοντική πορεία, έχει ομοιότητες με τον τζόγο. Γι’αυτό στον πραγματικό κόσμο, πολλοί ασχολούμενοι με τις χρηματιστηριακές αγορές, χάνουν από αυτήν τους την ενασχόληση.

Και τώρα τα καλά νέα…

Ως χρηματιστηριακοί επενδυτές, δεν μπορείτε να έχετε την απόλυτη γνώση εκτός και μπορούσατε να ταξιδέψετε στον χρόνο και να μάθετε τις νέες ‘Microsofts’, ‘Googles’ ή ‘Amazons’ των αργότερων ετών του 21ου αιώνα (με άλλα λόγια εταιριών που σήμερα είναι μικροσκοπικές, μικρές ή και άγνωστες και που στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα γίνουν γίγαντες στους τομείς τους) από τις μελλοντικές οικονομικές εφημερίδες, που θα μπορούσατε να αποκτήσετε.

Αλλά μπορείτε να αποκτήσετε ό,τι είναι εγγύτερα προς την απόλυτη γνώση. Και ποιο είναι αυτό;

Δεν μπορείτε να γνωρίζετε τα λεπτομερή γεγονότα του μέλλοντος, όπως π.χ. τις συγκεκριμένες εταιρίες που σήμερα είναι μικρές και άγνωστες αλλά μετά από 20 ή 40 έτη, θα είναι γίγαντες αλλά μπορείτε γνωρίζετε την γενικότερη τάση.

Για παράδειγμα, δεν γνωρίζετε ότι στα επόμενα  50 χρόνια, τα robots θα επεκταθούν σχεδόν σε κάθε τομέα; Δεν γνωρίζετε ότι η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία ή η διαστημική βιομηχανία, έχουν σπουδαίο μέλλον; Γνωρίζετε όλα αυτά διότι είναι φανερό προς τα πού κινείται ο κόσμος, ως γενικές τάσεις. Μπορείτε να πιάσετε τις γενικές τάσεις χρησιμοποιώντας την παθητική επένδυση. Τόσο εύκολα

Και μπορείτε να πιάσετε και κάποιες εταιρίες συγκεκριμένα, που στο μέλλον θα δώσουν τρελά λεφτά, χρησιμοποιώντας την τυχαία επένδυση, στο γενικό πεδίο ή εστιασμένη σε συγκεκριμένα πεδία που έχουν ισχυρή μελλοντική αναπτυξιακή προοπτική. Και η τυχαία επένδυση είναι ακόμα ευκολότερη από την παθητική επένδυση

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας παθητική και τυχαία επένδυση, το χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να αποδώσει εύκολα όσο αποδίδουν οι καλύτεροι επαγγελματίες της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο “ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ”, περιγράφει το αιρετικό κόνσεπτ της παθητικής + τυχαίας επένδυσης. Και αυτή η αιρετική τεχνική, δεν απαιτεί από εσάς ούτε ειδικά μέσα, ούτε μεγάλο κεφάλαιο, ούτε πολύ χρόνο. Είναι το καλύτερο που μπορείτε να βρείτε. Όπως είπε και ο Warren Buffet, Δεν είναι αναγκαίο ότι πρέπει να κάνετε ασυνήθιστα πράγματα για να πετύχετε ασυνήθιστες (καλές) αποδόσεις.

Φυσικά, διαβάζοντας το βιβλίο, θα μάθετε πολλές σημαντικές λεπτομέρειες διότι όπως λέει και μια γνωστή φράση, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Βρείτε την ελληνική έκδοση του Αιρετικού Επενδυτή, ΕΔΩ.
Αφού το διαβάσετε, κάντε μια κριτική – review στο Amazon.

Μπορείτε να βρείτε επίσης τον ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, αποκλειστικά στα βιβλιοπωλεία IANOS, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Βάλτε Like στην Σελίδα του ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ στο Facebook, ΕΔΩ.

Related posts